Artikkeli: Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 – politiikkatoimenpiteiden tarkastelu

Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 – politiikkatoimenpiteiden tarkastelu

Liikenteen tutkimuskeskus Verne arvioi Suomen Ilmastopaneelille liikenteen päästövähennystoimenpiteitä. Selvityksen tavoitteena on arvioida energia- ja ilmastostrategiassa mainittujen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennystoimenpiteiden odotettavissa olevia päästövähennysvaikutuksia sekä tuottaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman ja energia- ja ilmastostrategian toimeenpanossa tarvittavaa tietoa liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien politiikkatoimenpiteiden päästövähennyspotentiaalista ja kustannustehokkuudesta.

Energia- ja ilmastostrategiassa asetetaan tavoitteeksi vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Perusskenaarion mukaan liikenteen päästöt olisivat vuonna 2030 hieman alle 10 Mt, kun energia- ja ilmastostrategiassa asetettu tavoite on n. 6,5 Mt. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamisella on arvioitu saavutettavan 1 Mt:n päästövähennykset perusskenaarioon verrattuna. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantamisella arvioidaan saavutettavan 0,6 Mt:n päästövähennys ja fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla arvioidaan saavutettavan 1-2 Mt:n päästövähennys.

Tässä selvityksessä on arvioitu tarkemmin näiden toimenpidekokonaisuuksien sisällä päästövähennysmahdollisuuksia taulukossa esitetyllä tavalla.

Energia- ja ilmastostrategian toimenpidekokonaisuus Ilmastopaneelin arvioima tarkempi toimenpidejako Päästövähennys vuonna 2030 verrattuna perusskenaarioon
Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen

1 Mt

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 0,3 Mt
Joukkoliikenteen edistäminen 0,18 Mt
Henkilöautojen täyttöasteen parantuminen 0,19 Mt
Kuorma-autokuljetusten energiatehokkuus 0,3 Mt
Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen

0,6 Mt

Uusien autojen energiankulutuksen väheneminen 0,32 Mt
Sähkö- ja kaasuautot 0,14 Mt
Kuorma-autojen energiankulutuksen väheneminen 0,13 Mt
Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

1-2 Mt

Uusiutuvat polttoaineet henkilöautoissa 0,9 Mt
Uusiutuvat polttoaineet kuorma-autoissa 0,5 Mt
Nesteytetty biokaasu ja akkusähkö kuorma-autoissa 0,15 Mt

 

Tavoitteet ovat kaikilta osin erittäin kunnianhimoiset ja niiden saavuttaminen edellyttää osatavoitteiden toteutumista täysimääräisesti. Laajempien ympäristö- ja turvallisuusvaikutusten näkökulmasta on suositeltavaa, että liikennejärjestelmän tehokkuutta edistävät toimenpiteet priorisoidaan liikennepolitiikassa. Näin ollen Ilmastopaneeli suosittelee päästövähennysten edistämisessä käytettävien rahallisten tukien kohdentamista uusiutuvien polttoaineiden tukemisen sijaan liikennejärjestelmän tehokkuuden kehittämiseen ja autokannan sähköistymisen edistämiseen, koska ne ovat myös avainasemassa vuoden 2050 päästötavoitteiden saavuttamisessa. Vuoden 2050 päästötön liikenne edellyttää henkilöautokannan täydellistä sähköistämistä ja polttomoottoriautoista luopumista, joten henkilöautojen yhteiskäyttöä on syytä edistää voimakkaasti, koska jaetut autot uusitaan huomattavasti yksityisomisteisia nopeammin.

Selvitys on saatavissa Ilmastopaneelin sivuilla.