Artikkeli: Diplomityö: Vastuullisuuden edistäminen linja-auto- ja taksiyrityksissä

Diplomityö: Vastuullisuuden edistäminen linja-auto- ja taksiyrityksissä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kehittämässä tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta vastuullista toimintatapaa. Tämä diplomityö oli osa Liikenteen tutkimuskeskus Vernen toteuttamaa kokeilututkimusta, jossa kerättiin tietoa ja palautetta vastuullisuusmallin kehittämiseksi tieliikenteen henkilökuljetusyrityksille. Diplomityön tarkoituksena oli tarkastella tieliikenteen henkilökuljetusyritysten vastuullisuuden tasoa ja selvittää vastuullisuuden edistämiskeinoja. Tutkimus koostuu kvalitatiivisesta kirjallisuusselvityksestä, lyhyestä kokeilututkimuksesta sekä kuljetusyritysten puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Tarkastelu painottui turvallisuusnäkökulmaan.


Linja-auto- ja taksiliikenteen onnettomuusriski on henkilöautoliikennettä pienempi, mikä kertoo alan ammattimaisuudesta. Tärkeimpiä turvallisuusriskitekijöitä alalla ovat ennakoivien ajotapojen puute ja suuret ajonopeudet, turvavöiden käyttämättömyys, matkustajien heikko törmäyssuoja, kuljettajien väsymykseen liittyvät ongelmat, ajoneuvojen jarruviat sekä renkaiden huono kunto tai nastarenkaiden käyttämättömyys talvella. Linja-autoalalla erityishaasteena ovat keskimäärin kerran viikossa tapahtuvat linja-autopalot, jotka muodostavat suuronnettomuusriskin. Lisäksi kuljettajien hyvinvointi ja työturvallisuus on merkittävä haaste koko tiekuljetusalalla. Alalla on Suomen muihin toimialoihin verrattuna keskimäärin enemmän työtapaturmia, sairauspäivärahapäiviä, riittämättömän yöunen esiintyvyyttä sekä sydän- ja verisuonisairauksia.

Joukkoliikenteen edistäminen vaikuttaa myönteisesti liikenteen ympäristökysymyksiin. Kehityspotentiaalia linja-autoliikenteen päästöihin liittyen on kuitenkin pienhiukkas- ja typenoksidipäästöjen vähentämisessä, jotka ovat tällä hetkellä matkustussuoritetta kohden keskimäärin suuremmat linja-autoliikenteellä kuin henkilöautoilla.

Vastuullisuuden perustana on yritysjohdon sitoutuminen vastuullisuuteen sekä kaupallisen johtamisen taidot. Kehittämispotentiaalia alalla on erityisesti järjestelmälliseen tiedonkeruuseen perustuvassa analyyttisessä päätöksenteossa. Tärkeää olisi myös, että vastuullisuutta edistävien toimien tuomat suorat taloudelliset hyödyt olisivat osoitettavissa yrityksille. Tähän liittyen suuri rooli on kuljetuspalvelujen tilaajien kiinnostuksella vastuullisuutta kohtaan.

Työn tuloksena esitettiin tehokkaiksi arvioituja keinoja vastuullisuuden edistämiseksi ja tähän liittyviin kehitystarpeisiin vastaamiseksi linja-auto- ja taksiyrityksissä. Lisäksi esitettiin ehdotuksia vastuullisuusmallin seurantatyökalun mittaristolle.


Arttu Lauhkosen diplomityö: Vastuullisuuden edistäminen linja-auto- ja taksiyrityksissä
English summary included / Improving responsibility in bus and taxi companies