PLA-33601 Ohjelmistoprojekti, 5 op
Software Project

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan ryhmätyönä tehtävänä projektina. Kuukausittaisiin seminaareihinosallistuminen on pakollista. Aloitusseminaari, ensimmäinen katselmus, projektien päätösseminaari sekä projektikohtainen palaute ovat pakollisia läsnäolon osalta. Muihin seminaarehin voi osallistua verkossa (vuorovaikutteinen webinaari) edellyttäen että opiskelijalla on ääni- ja kuvayteys molempiin suuntiin. Webinaareja ei taltioida. Arvosana määräytyy työtulosten, projektin laajuuden ja vaativuuden mukaan. Saman projektiryhmän jäsenet voivat suorittaa opintojakson toisistaan poikkeavilla arvosanoilla. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Harri Keto, Sami Hyrynsalmi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-33601 2019-01 2 - 4 Sami Hyrynsalmi
Harri Keto
Tarkoituksenmukaisella ja hallitulla tavalla aikaansaatu ohjelmistotuote sekä aktiivinen osallistuminen opetustilaisuuksiin ja projektityöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa projektimuotoisen ryhmätyön avulla kokonaiskuvan ohjelmistoprosessista ja sen osatekijöistä, kertaa ja konkretisoi esitietokursseilla opittuja asioita sekä tuottaa käytännön valmiuksia ohjelmistokehityksen ja -johtamisen eri tehtävien hoitamiseksi. Tämä opintojakso eroaa ns. peruskursseista erityisesti siinä, että peruskurssilla opetetaan teoriapainotteisesti tietty asia tai osakokonaisuus, mutta tällä kurssilla projektiryhmä valitsee itse käytettävät menetelmät ja välineet, sekä saattaa joutua sellaisten haasteiden eteen, jotka edellyttävät lisäopiskelua.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelmiston määrittelyyn ja suunnitteluun liittyvät tehtävät ja työtulokset.  Ohjelmiston määrittelyyn ja suunnitteluun liittyvät menetelmät ja kuvaustekniikat.  Ohjelmiston määrittelyä ja suunnittelua tukevat apuvälineet. 
2. Ohjelmiston toteutukseen ja testaukseen liittyvät tehtävät ja työtulokset.  Ohjelmiston toteutukseen ja testaukseen liittyvät periaatteet ja menettelytavat.  Ohjelmiston toteutusta ja testausta tukevat apuvälineet. 
3. Ohjelmistoprojektin suorittamisen ja työtulosten hallintaan liittyvät tehtävät ja työtulokset.  Projektinhallinnan ja tuotteenhallinnan periaatteet ja menettelytavat.  Projektinhallintaa ja tuotteenhallintaa tukevat apuvälineet. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Projektin vaihe- ja lopputuotteet, suorittamisen hallinta, työtulosten hallinta, osallistumisaktiivisuus sekä prosessin kehittyminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka Pakollinen    
PLA-32101 Olio-ohjelmointi Suositeltava    
PLA-32201 Tietorakenteet Suositeltava    
PLA-32311 Sulautetut järjestelmät Suositeltava    
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat Pakollinen    
PLA-32611 Tietokantajärjestelmät Suositeltava    
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin Suositeltava    
PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Suositeltava    
PLA-32832 Web-järjestelmät Suositeltava    
PLA-32842 Web-palvelinohjelmointi Suositeltava    
PLA-33120 Tietojärjestelmän mallintaminen Suositeltava    
PLA-33416 Software Engineering Management Suositeltava    
TIE-41206 Human-Centered Product Development Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso tukeutuu esitietokursseihin. Projektin aiheesta riippuen projektiryhmässä tulee olla riittävä osaaminen myös suositeltavien kurssien osalta. Esitietoina olevia kursseja voidaan suorittaa samaan aikaan ohjelmistoprojektin kanssa. Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-33601 Ohjelmistoprojekti, 5 op PLA-33600 Ohjelmistoprojekti, 5-9 op  

Päivittäjä: Keto Harri, 20.12.2019