PLA-33120 Tietojärjestelmän mallintaminen, 5 op
Information System Modelling

Lisätiedot

PLA-33120 opintojakso toteutetaan vuonna 2019 vain ns. riippumattomana toteutuksena. Se on mahdollista aloittaa aikaisintaan syksyn 2019 toisella periodilla.

Kurssin uusittu toteutus perustuu seuraaviin toteutusperiaatteisiin:
- opiskelijoiden itsenäinen perehtyminen ennalta opetusmateriaaliin (mat. julk. myöh.)
- vapaaehtoisten lähipäivien aikana järjestetyt harjoitukset, mahdolliset luennot ja palautetilaisuudet
- osin itsenäisesti laadittuihin harjoitustehtäviin
- tentti
- oppimispäiväkirja

PLA-33120 ei ole videokurssi eli sen luentoja tai harjoituksia ei videoida. Osa itseopiskeltavasta materiaalista on verkossa. Vapaaehtoisten lähipäivien aikana pyritään ryhmätöiden ja esimerkkien sekä keskustelujen avulla tuomaan esiin mm. se seikka, ettei yleensä ole olemassa vain yhtä ainoata oikeaa tapaa nähdä, hahmottaa ja mallintaa tietty ilmiö tai asia. Opintojaksolla ei ole pakollista luentoihin tai harjoituksiin osallistumista, mutta mikäli mallintaminen ei ole entuudestaan tuttua on se erittäin suositeltavaa.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Jari Leppäniemi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-33120 2019-01 1 - 2 Jari Leppäniemi
PLA-33120 opintojakso toteutetaan vuonna 2019 vain ns. riippumattomana toteutuksena.
Opintojakso alkaa 30.8.2019 aloitusluennolla

Kurssin uusittu toteutus perustuu seuraaviin toteutusperiaatteisiin:
- opiskelijoiden itsenäinen perehtyminen ennalta opetusmateriaaliin (mat. julk. myöh.)
- vapaaehtoisten lähipäivien aikana järjestetyt harjoitukset, mahdolliset luennot ja palautetilaisuudet
- osin itsenäisesti laadittuihin harjoitustehtäviin
- tentti
- oppimispäiväkirja

PLA-33120 ei ole videokurssi eli sen luentoja tai harjoituksia ei videoida. Osa itseopiskeltavasta materiaalista on verkossa. Vapaaehtoisten lähipäivien aikana pyritään ryhmätöiden ja esimerkkien sekä keskustelujen avulla tuomaan esiin mm. se seikka, ettei yleensä ole olemassa vain yhtä ainoata oikeaa tapaa nähdä, hahmottaa ja mallintaa tietty ilmiö tai asia. Opintojaksolla ei ole pakollista luentoihin tai harjoituksiin osallistumista, mutta mikäli mallintaminen ei ole entuudestaan tuttua on se erittäin suositeltavaa.

Osaamistavoitteet

Ohjelmistojen mallintaminen elinkaaren eri vaiheissa. Opintojaksolla käydään läpi mallintamiseen liittyviä erilaisia tekijöitä lähtien liikkeelle liiketoimintaprosessien mallintamisesta ja siihen liittyen tietojärjestelmän rajauksesta. Mallintamisessa tarkastellaan järjestelmän evoluutiota erityyppisten asiakasvaatimusten tunnistamisesta määrittelyyn ja edelleen suunnitteluun sekä toteutukseen. Mallintaminen perustuu pääasiassa OMG:n BPM notaatioon ja UML-kieliperheen kuvaustekniikoihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mallintamisen yleisperiaatteet  Erilaiset notaatiot, UML, SA/SD, ...  MDA, MDD, MOF metamalli 
2. Liiketoimintaprosessien mallintaminen  BPMN  BPEL 
3. Mallintaminen määrittelyvaiheessa  Käyttötapaukset, käsitemallit, luokka- ja oliokaaviot   
4. Arkkitehtuurin mallintaminen  Suunnittelumallit, Arkkitehtuurityylit   
5. Mallintaminen yksityiskohtaisessa suunnittelussa  Sekvenssikaaviot, tila- ja ajoituskaaviot   
6. Toteutusratkaisun mallintaminen  Komponentti- ja sijoittelukaaviot  MDD 
7. Mallintamisen dokumentaatio  OMG standardit   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Jaakkola & Leppäniemi       Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-32101 Olio-ohjelmointi Suositeltava    
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat Suositeltava    
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 12.04.2019