Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmat

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK) on alempi korkeakoulututkinto, jonka kokonaislaajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme vuotta. Yhteisvalinnan kautta hyväksytyt opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon ja jatkavat sitten kaksivuotiseen diplomi-insinöörin tutkintoon. Oikeus jatkaa opintoja saman opintosuunnan ja tutkinto-ohjelman sisällä on automaattinen.

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman yleinen rakenne:

Perusopinnot 90-100 op
Suuntaavat opinnot 0-20 op
Pääaine 20-30 op Sivuaine 20-30 op
Kandidaatintyö, seminaari ja kypsyysnäyte 10 op Vapaasti valittavat opinnot 0-22 op

Perusopintojen kokonaislaajuus on noin 90-100 opintopistettä. Kaikkien tutkinto-ohjelmien perusopintoihin sisältyy matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, vieraan kielen opintoja, toisen kotimaisen kielen opintoja, taloutta sekä tietotekniikkaa, tietojohtamista tai ohjelmointia.

Suuntaavat opinnot ovat opintosuunnan mukaisia yhteisiä opintoja. Niiden laajuus on enintään 20 opintopistettä. Arkkitehtuurin ja rakennustekniikan TkK-tutkinto-ohjelmiin ei sisälly suuntaavia opintoja.

Pää- ja sivuaine. Kunkin opiskelijan tutkintoon sisältyy pää- ja sivuaine (20-30 op). Pääaine on se opintokokonaisuus, johon liittyen tehdään kandidaatintyö, -seminaari ja kypsyysnäyte. Sivuaineeseen liittyen ei voida tehdä kandidaatintyötä. Sivuainevalinta on vapaa. Tutkintoon tulee kuitenkin sisältyä tekninen tai luonnontieteellinen pää- tai sivuaine. Kandidaatin tutkintoon soveltuvat pääaineet ja mahdolliset sivuainesuositukset/-vaihtoehdot on kerrottu TkK-tutkinto-ohjelman kuvauksen yhteydessä.

Kandidaatintyön laajuus on 10 opintopistettä sisältäen seminaarin, johon kuuluu myös tieteellisen kirjoittamisen ja viestintätaidon koulutusta sekä kypsyysnäyte. Kandidaatintyö osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa sekä kykyä tieteelliseen tai taiteelliseen ajatteluun ja toimintatapoihin. Nämä sisältävät myös kyvyn viestiä äidinkielellään sekä suullisesti että kirjallisesti.

Vapaasti valittavat opinnot. Kaikissa tutkinto-ohjelmissa on tilaa vapaasti valittaville opinnoille. Vapaavalintaisten opintojaksojen yhteislaajuus riippuu tutkinnon muiden opintokokonaisuuksien laajuudesta.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 11.1.2019