Tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Teemu Laine
Tiedekunnan sihteeri: Sari Pohjankyrö
Opetuksen suunnittelija: Suvi Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Suoritettuaan tuotantotalouden DI-tutkinnon opiskelija ymmärtää talouden, teknologian, teollisen arvontuotannon ja organisaatioiden muodostaman kokonaisuuden (systeemin ja sen eri osat) teollisessa toimintaympäristössä.


- Opiskelijalla on syvällinen tietämys valitsemaltaan tuotantotalouden erityisosaamisalueelta: talouden ja liiketoiminnan hallinta, teknologia- ja projektiliiketoiminta, kansainvälinen myynti ja hankinta sekä tuotannon ja toimitusketjun hallinta.
- Opiskelija osaa kehittää organisaatioita ja organisaatioiden muodostamia verkostoja teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena tieteellisiä lähestymistapoja soveltaen.
- Opiskelija osaa kerätä, luokitella, analysoida, tulkita ja hyödyntää tietoa systemaattisesti ja kriittisesti liiketoiminnallisten päätösten tekemisessä.
- Opiskelija osaa tulkita ajankohtaisia tuotantotaloudellisia ilmiöitä, ratkoa teknistaloudellisia ongelmia innovatiivisesti ja soveltaa ratkaisuja käytäntöön tavoitteellisesti ja vastuullisesti.
- Opiskelija osaa käyttää viestintä- ja yhteistyötaitojaan monialaisissa, monitieteisissä ja kansainvälisissä yhteisöissä.
- Opiskelija on omaksunut tuloksellisen työnteon kannalta tärkeimmät tiedot, asenteet ja arvot, joilla voi toimia monenlaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.
- Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämiseen rakentavasti kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkuvaan oppimiseen ja jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 25 op

Pakolliset opintojaksot

Kieli- ja viestintäopintoja tulee yhteisissä opinnoissa olla yhteensä vähintään 5 op. Jos kandidaatintutkinnossa on vierasta kieltä (ei toinen kotimainen) tasolla B1-B2 alle 5 op, tulee puuttuva osa sijoittaa DI-tutkinnon yhteisiin opintoihin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-07001   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3-5 op IV  
TTA-15061   Yrityksen johtaminen 5 op IV  
TTA-15091   Tutkimusmetodologia 5 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 5 op  
Yhteensä 18 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op IV  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op IV  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

DI-tutkintoon sisältyy ammattiharjoittelua 5-10 op. Kandidaatin tutkintoon ja DI-tutkintoon voi sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 10 opintopistettä harjoittelua. Suoraan DI-vaiheeseen valitut AMK-insinöörit eivät voi sisällyttää harjoittelua DI-tutkintoonsa.

Opintojakso Opintopisteet
TUT-1051   Ammattiharjoittelu 5 op
TUT-1061   Ammattiharjoittelu 6 op
TUT-1071   Ammattiharjoittelu 7 op
TUT-1081   Ammattiharjoittelu 8 op
TUT-1091   Ammattiharjoittelu 9 op
TUT-1101   Ammattiharjoittelu 10 op

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
International Sales and Sourcing 30 op
Talouden ja liiketoiminnan hallinta 30 op
Teknologia- ja projektiliiketoiminta 30 op
Tuotannon ja toimitusketjun hallinta 30 op


Sivuaineet

Vapaasti valittavaksi opintokokonaisuudeksi tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelmassa valitaan tekninen tai luonnontieteellinen kokonaisuus. Suoraan maisterivaiheeseen hyväksyt tekevät vapaasti valittavana opintokokonaisuutena taustatutkinnostaan riippuen joko teknisen opintokokonaisuuden (alempi tutkinto tuotantotalouden alalta) tai henkilökohtaisesti määritellyn teollisuustalouden (alempi tutkinto muulta kuin tuotantotalouden alalta) opintokokonaisuuden.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto vaadittuun laajuuteen (120 op).


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee valittuun syventymisalaan liittyvän kokonaisuuden
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee syventymisalaansa liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Diplomityö tehdään yksilöllisesti, mutta erityisistä syistä voidaan tehdä myös ryhmätyönä, jolloin jokaisen tekijän itsenäinen osuus on osoitettava.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Diplomityön voi pääsääntöisesti aloittaa, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu ja DI-tutkinnon opinnot riittävän pitkällä (50 op).
Mahdollisesta diplomityöaiheesta tulee olla suoraan yhteydessä aiheesta vastaavaan professoriin. Tarvittaessa apua voi kysyä tiedekunnasta. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemiseen.


Päivittäjä: Ojanen Sonja, 07.10.2019