Tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Timo D. Hämäläinen, Pekka Verho
Tiedekunnan sihteeri: Anna-Maria Syrjämäki, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Mari Torikka

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee syventävien opintojensa alan monipuolisesti ja syvällisesti, ja hänellä on valmiudet toimia työelämässä syventävien opintojensa alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän hallitsee tieteellisen tiedon ja menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

Hänellä on työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät viestintä- ja yhteistyötaidot, sekä hyvät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Hallitsee syventymiskohteensa edellyttämät matemaattiset perustaidot.
- Opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- Osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Master's Seminar suositellaan aloitettavaksi hyvissä ajoin ennen diplomityön aloittamista.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TST-01908   Master's Seminar 0 op V  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 3 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 12 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-07001   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3-5 op 3   IV  
KIE-08007   Intercultural Communication Skills 3-5 op 3   IV  
KIE-08107   Intercultural Workplace 2-3 op 3   IV  
KIE-33007   Written Communication in English 2-3 op 3   IV  
KIE-34107   Academic Writing in English 2-3 op 3   IV  
KIE-34157   Thesis Writing in English 2-3 op 3   V  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op 1   IV  
MAT-02451   Fourier'n menetelmät 5 op 1   IV  
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 1   IV  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op 1   IV  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op 1   IV  
TTA-15011   Johdatus yrittäjyyteen 5 op 2   IV  
TTA-21011   Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 5 op 2   IV  
TTA-31011   Yrityksen talous 5 op 2   IV  
TTA-71011   Projektinhallinta 5 op 2   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava vähintään yksi opintojakso matematiikan opintoja
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava vähintään yksi opintojakso teollisuustalouden opintoja
3. Valittava 1 opintojaksoa. Viestintäopintoihin voidaan hyväksyä vaihtoehtoisten opintojaksojen lisäksi mikä tahansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opintojakso.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Communication Systems and Networks 30 op
Communication Systems and Networks 50 op
Human-Technology Interaction 50 op
Human-Technology Interaction 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Ohjelmistotuotanto 50 op
Robotics 30 op
Signal Processing and Machine Learning 30 op
Software Engineering - Web & Cloud 50 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Sulautetut järjestelmät 50 op
Tietoturvallisuus 30 op

Tutkintoon sisältyy syventävät opinnot (vähintään 50 op) tai syventävät opinnot (vähintään 30 op) ja vapaasti valittava opintokokonaisuus (vähintään 20 op). Syventäviin opintoihin liittyen tehdään diplomityö ja kypsyysnäyte.


Sivuaineet

Tutkinnon sivuaineen voi valita yliopiston aine- tai syventävistä opintokokonaisuuksista.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Laajentaa opiskelijan tietämystä häntä kiinnostavista tekniikan ja tieteen aloista tai syventää tietämystä omien aineopintokokonaisuuksien tai syventävien opintokokonaisuuksien alalta.

Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään vähintään minimilaajuuteen 120 op. Jos aineopintojen laajuus on yli 25 op tai syventävien opintojen yli 30 op, vapaasti valittavien opintojen määrä vähenee.

Kokonaisuuteen voi sisällyttää mitä tahansa yliopistotasoisia opintojaksoja.

Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan sisällytettäväksi työharjoittelua 1-10 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön tekemisen jälkeen opiskelija:


- Osaa analysoida teknisten laitteiden tai järjestelmien toimintaa ja soveltuvuutta eri tarkoituksiin sekä perustella suunnitteluun, hankintaan tai ylläpitoon liittyviä johtopäätöksiä.
- Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa.
- Osaa kuvata ja vertailla teknisiä ilmiöitä, laitteita tai järjestelmiä, suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän tai kuvata tai suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän hankinnan, testauksen tai ylläpidon.
- Osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa laajahkon teknisen dokumentin ja tieteellistä tekstiä.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee syventävien opintojen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat sekä pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Diplomityöhön liittyen suoritetaan diplomityöseminaari pääainelaitoksen määräämällä tavalla.

Diplomityöhön liittyy pakollisena osana myös kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan sekä kielitaitoa opiskelijan äidinkielellä. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.


Päivittäjä: Torikka Mari, 25.02.2019