Tietojohtamisen DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Pasi Hellsten, Teemu Laine
Tiedekunnan sihteeri: Sari Pohjankyrö
Opetuksen suunnittelija: Sonja Ojanen

Osaamistavoitteet

- Suoritettuaan tietojohtamisen DI-tutkinnon opiskelija
- Ymmärtää tiedon merkityksen organisaatioiden ja yhteiskunnan perustana
- Ymmärtää erilaisia organisaatioita, niiden toimintaa ja johtamista digitalisoituvassa toimintaympäristössä
- Tietää tietoperustaisen arvonluonnin sekä tietojärjestelmien ja liiketoiminnan yhteensovittamisen periaatteet
- Osaa kehittää organisaatioiden arvonluontia hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa ja erilaisia tietoresursseja
- Osaa kerätä, luokitella, analysoida, tulkita ja hyödyntää tietoa systemaattisesti ja kriittisesti
- Osaa uudistaa ja kehittää tiedon ja ihmisten johtamiseen liittyviä prosesseja ja toimintatapoja tavoitteellisesti ja vastuullisesti
- Osaa käyttää viestintä- ja yhteistyötaitojaan monialaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä
- On omaksunut tuloksellisen työnteon kannalta tärkeimmät tiedot, asenteet ja arvot, joilla voi toimia monenlaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
- Kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämiseen rakentavasti kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 20 op

Pakolliset opintojaksot

Kandidaatin ja DI-tutkintoihin tulee sisällyttää yhteensä vähintään 10 op kieli- ja viestintäopintoja, joista vähintään 5 op tulee olla vierasta kieltä. Nämä vieraan kielen opinnot pitää suorittaa samasta kielestä. Jos tutkintorakenteen pakolliset kieli-, viestintä- tai matematiikan opinnot on suoritettu jo kandidaatin tutkinnossa, ovat ne DI-tutkinnossa vain suositeltuina. Toinen kotimainen (joka ei ole vieras kieli) on rakenteissa sijoitettuna kandidaatin tutkintoon.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-07001   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3-5 op IV  
TLO-35071   Tietoperustainen arvonluonti 5 op IV  
TLO-35201   Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen 5 op IV  
TTA-15091   Tutkimusmetodologia 5 op IV  
Yhteensä 18 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Mikäli matematiikkaa on kandidaatin tutkinnon perusopinnoissa suoritettuna 27 op, ei sitä vaadita DI-tutkinnossa.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op IV  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op IV  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op IV  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Informaatioanalytiikka 30 op
Liikenne, logistiikka ja informaatio 30 op
Tiedon ja osaamisen hallinta 30 op
Tietojärjestelmien johtaminen 30 op
Tuote- ja prosessitiedon hallinta 20 op

Varsinaisia syventäviä kokonaisuuksia on kolme: Liikenne, logistiikka ja informaatio; Tiedon ja osaamisen hallinta sekä Tietojärjestelmien johtaminen. Jälkimmäisiin voi halutessaan lisäksi valita syventymisvaihtoehdoksi Tuote- ja prosessitiedon hallinnan tai Informaatioanalytiikan.


Sivuaineet

Tietojohtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee suorittaa ainakin yksi teknis-luonnontieteellinen opintokokonaisuus, vähintään 20op. Tällaisiksi kokonaisuuksiksi hyväksytään pitkät 50 opintopisteen opintokokonaisuudet (liikenne, logistiikka ja informaatio sekä tiedon ja osaamisen hallinta tai tietohallinto ja -järjestelmät jatkettuna pitkäksi syventymisvaihtoehdoilla informaatioanalytiikka tai tuote- ja prosessitiedon hallinta), mutta pelkän yhden syventävän kokonaisuuden valinneiden opiskelijoiden tulee valita lisäksi yksi teknis-luonnontieteellinen opintokokonaisuus. User Experience ei käy teknis-luonnontieteelliseksi opintokokonaisuudeksi.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

DI-tutkinto täydennetään vaadittuun laajuuteen (120 op).

Täydennetään tutkinnon minimilaajuuteen 120 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee pääaineensa ja sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Diplomityön voi pääsääntöisesti aloittaa, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu ja DI-tutkinnon opinnot riittävän pitkällä (50 op).
Mahdollisesta diplomityöaiheesta tulee olla suoraan yhteydessä aiheesta vastaavaan professoriin. Tarvittaessa apua voi kysyä tiedekunnasta. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemiseen.


Päivittäjä: Ojanen Sonja, 06.03.2019