Tieto- ja sähkötekniikan TkK-tutkinto-ohjelma

Sähkötekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Pekka Verho
Tiedekunnan sihteeri: Anna-Maria Syrjämäki, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Sari Bodström, Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon perustana on matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, joka toimii pohjana sekä oman alan insinööriosaamiselle että antaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen tekniikan alueella.

Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatintutkinnon suorittaneella on perusosaaminen ohjelmoinnista, digitaalisesta signaalinkäsittelystä, sulautetuista järjestelmistä, sähköisistä ilmiöistä ja niiden mittaamisesta, tietoliikennetekniikasta, tietoverkoista ja tietoturvallisuudesta. Sähkötekniikan opintosuunnasta valmistuneella on lisäksi teoreettisen sähkötekniikan, elektroniikan ja sähköenergiatekniikan perusosaaminen.

Oleellinen osa tutkintoa on aineopinnot ja siihen tehtävä kandidaatintyö. Valmistuneella kandidaatilla on opiskelemastaan aineopinnoista perusosaamista syvällisempi osaaminen sisältäen alakohtaisia yleisiä insinööritaitoja. Tutkintoon sisältyy lisäksi vapaasti valittava opintokokonaisuus, joka tuo tutkintoon laaja-alaisuutta.

Tekniikan kandidaatilla on valmistuessaan osana opintoja saavutetut valmiudet analyyttiseen ajatteluun, ongelmien ratkaisuun, tiedonhakuun ja kirjalliseen viestintään. Hän tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja oman alansa eettiset normit sekä osaa soveltaa niitä työskentelyssään. Hänellä on myös perusosaamista teollisuustaloudesta, projektinhallinnasta, ryhmätyöskentelystä, esiintymisestä, suullisesta viestinnästä ja toimimisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä.


Tekniikan kandidaatilla on tekniikan alan ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen tarvittavat tiedot ja taidot sekä valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 90 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- omaa riittävät luonnontieteelliset ja matemaattiset tiedot ja taidot tekniikan alan jatko-opiskelulle.
- osaa käyttää tietoteknisiä kommunikaatiovälineitä.
- osaa opiskella ja kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vastuun omasta työstään.
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella kielellä sekä yhden vieraan kielen perustasolla.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-10002   Signaalit ja mittaaminen 5 op I  
ELT-40002   Tietoliikennetekniikan perusteet 5 op II  
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op II  
KIE-22060   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST 3 op II  
KIE-32067   Professional Interactions in English/TST 2-3 op I  
MAT-01120   Insinöörimatematiikka B 1 5 op I  
MAT-01220   Insinöörimatematiikka B 2 5 op I  
MAT-01320   Insinöörimatematiikka B 3 5 op I  
MAT-01520   Insinöörimatematiikka B 5 5 op I  
SGN-11000   Signaalinkäsittelyn perusteet 5 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op I  
TIE-02201   Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op I  
TIE-05210   Johdatus sulautettuihin järjestelmiin 5 op II  
TST-01210   Johdanto tekniikan opintoihin 5 op I  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op II  
Yhteensä 80 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-1140   Yliopistofysiikka 4 5 op 2   II  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op 1   II  
MAT-02401   Vektorianalyysi 5 op 1   II  
MAT-02451   Fourier'n menetelmät 5 op 1   II  
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 1   II  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op 1   II  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op 1   II  

1. Valittava 2 opintojaksoa. Sähkötekniikan opintosuunnassa valitaan kaksi matematiikan opintojaksoa, joista vähintään toinen sisällytetään kandidaatin tutkintoon. Tietotekniikan opintosuunnassa valitaan kolme matematiikan opintojaksoa, joista vähintään kaksi sisällytetään kandidaatin tutkintoon.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Pakollinen vain sähkötekniikan opintosuunnassa


Suuntaavat opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkötekniikan perusteoriat ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-10100   Piiriteoria 5 op I  
DEE-11011   Sähköenergiajärjestelmät 5 op II  
ELT-20101   Elektroniikan perusteet 5 op I  
Yhteensä 15 op  


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät 30 op
Power Electronics 30 op
Signal Processing and Machine Learning 30 op
Sähköenergiatekniikka 30 op
Tietoliikennetekniikka 30 op


Sivuaineet

Kokonaisuuden voi valita vapaasti yliopiston aineopintokokonaisuuksista.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Tutkinto täydennetään minimilaajuuteen 180 op vapaasti valittavilla opinnoilla.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön tekemisen jälkeen:

Omaa valmiudet tuottaa tieteellistä tekstiä ja kirjoittaa tekninen raportti.
- Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana opinnäytettä.
- Osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa.
- Osaa käsitellä ja ottaa huomioon saamansa palautteen.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon aineopintoihin liittyvänä opinnäytetyönä.
Kandidaatintyöhön sisältyy kypsyysnäyte.

Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkinnon perusopintoja 70 op ja aineopinnoista 15 op.


Päivittäjä: Bodström Sari, 26.03.2019