Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Materiaalitekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Risto Ritala
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Jenni Lassila

Osaamistavoitteet

- · Tuntee tekniikan kandidaatin- ja diplomi-insinööritutkinnossa tarvittavat matemaattiset ja
luonnontieteelliset perusteet, sekä osaa soveltaa matemaattisia perustaitoja materiaalitieteen ongelmien ratkaisemiseksi.
· Tuntee materiaalitieteen tärkeimmät tiedon ja mittausdatan hankkimisen menetelmät sekä niiden perusteet.
· Osaa soveltaa materiaalitieteen työskentelytapoja uuden tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.
· Ymmärtää oman työn merkityksen yhteiskunnallisessa kontekstissa ja pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun
· Hallitsee vähintään yhden vieraan kielen tasolla, joka mahdollistaa materiaalitekniikan alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
· Tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
· Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
· Osaa arvioida ja kehittää oppimistapojaan ja osaamistaan
· Ymmärtää tieteellistä ajattelua, päättelyä ja selittämistä ja ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen ongelman määrittelyssä ja ratkaisussa.

· Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon
johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 105 op

Osaamistavoitteet

- Yleiset osaamistavoitteet:
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistaitojaan
- tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- kykenee toimimaan työyhteisön jäsenenä ja edistämään yhteisön ja itsensä työhyvinvointia
- pystyy toimimaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tehtävän edellyttämällä tavalla sekä hallitsee oman alansa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon
- omaa alansa kannalta riittävän talous- ja johtamisosaamisen ja valmiuden laajentaa tätä osaamista
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa

Matemaattis-luonnontieteelliset osaamistavoitteet:

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden roolin oman tieteenalan näkökulmasta
- tiedostaa ja ymmärtää fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöitä ja luonnonlakeja ja hänellä on valmius soveltaa tietoa oman tieteenalan opintoihin.
- osaa muotoilla fysikaalisen ja kemiallisen ongelman matemaattiseen muotoon
- on perehtynyt oman tieteenalan kannalta tärkeisiin matemaattisiin käsitteisiin ja menetelmiin SEFI-osaamistasolla 2 (https://www.sefi.be/publication/a-framework-for-mathematics-
curricula-in-engineering-education/) ja on saavuttanut insinööritieteissä yleisesti tarvittavassa matematiikassa SEFI-osaamistason 1
- osaa soveltaa matematiikkaa ja matemaattisia ohjelmistoja oman tieteenalan opinnoissa.
- osaa päätellä loogisesti ja analyyttisesti.
- pystyy perustelemaan tekemiään johtopäätöksiä kirjallisesti ja suullisesti.
- tiedostaa ja ymmärtää kokeellisia menetelmiä ja toimintatapoja
- opiskelijalla on valmiudet jatkaa oman alansa opintoja matemaattis-luonnontieteelliseltä pohjalta

20 op fysiikkaa suoritettuaan opiskelija
- tuntee mekaniikkaan, termodynamiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyvät keskeiset fysikaaliset suureet ja luonnonlait ja osaa ratkaista aihealueisiin liittyviä ongelmia.
- osaa fysiikan teorioiden avulla tulkita kokeellisten mittausten aikana tekemiään havaintoja sekä analysoida saamiaan tuloksia matemaattisin menetelmin. Opiskelija osaa arvioida saamansa tuloksen oikeellisuutta ja luotettavuutta.
- osaa antaa perusteltuja selityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta
- hallitsee optiikkaan ja moderniin fysiikkaan liittyvät luonnonlait ja suureet sekä osaa ratkaista aihealueisiin liittyviä perusongelmia. Opiskelijalla on paremmat valmiudet vaativiin opintoihin ja tuotekehitystehtäviin materiaalitekniikassa.

Kemian opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee monipuolisesti kemian perusteet ja ymmärtää kemian ja muiden luonnontieteiden välillä olevia yhteyksiä. Hän osaa kuvailla kemiallisten sidosten malleja ja aineen ominaisuuksien riippuvuuksia niistä, sekä pystyy selittämään kemiallisen termodynamiikan ja reaktiokinetiikan perusteet. Opiskelija osaa ratkaista luonnollisten ja teollisten prosessien yksinkertaisia kemiallisia ongelmia ja hänellä on valmiudet kemian aineopintoihin.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op I  
FYS-1140   Yliopistofysiikka 4 5 op II  
KEB-61411   Laaja kemia 1 5 op I  
KEB-61421   Laaja kemia 2 5 op I  
KIE-22010   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI 3 op II  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01530   Insinöörimatematiikka C 5 5 op I  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op II  
MEI-01101   Mallinnus ja dokumentointi 5 op I  
MOL-11011   Materiaaliopin perusteet 1 5 op I  
MOL-11060   Mittaus M 5 op II  
RAK-31011   Lujuusoppi 5 op III  
RAK-31040   Statiikan ja dynamiikan perusteet 5 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op II  
TTI-20001   Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu 5 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 2 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 5 op  
Yhteensä 105 op  


Suuntaavat opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee materiaalitekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-11021   Materiaaliopin perusteet 2 5 op I  
MOL-11240   Polymeerifysiikka 5 op II  
MOL-11450   Johdatus materiaaliopin laboratoriotöihin 5 op II  
Yhteensä 15 op  


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materiaalitekniikan suuntaavat opinnot 15 op
Materiaalitekniikka 25 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomateriaalitekniikka, M, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Fysiikka 20 op
Kemia, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Circular Economy, Intermediate Studies as Elective Studies 20 op
Konetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Tuotantojärjestelmät ja -verkostot 20 op

Mikäli opiskelija aikoo lukea Materiaalikemiaa pääaineena DI-tutkinnossa, valitaan Kemia, 25 op vapaasti valittavaksi opintokokonaisuudeksi TkK-tutkintoon. Mikäli opiskelija aikoo lukea Biomaterials-pääaineen DI-tutkinnossa, valitaan Biomateriaalitekniikka/TkK-sivuaine, M, 20 op tai Medical Biomaterials, 20 op vapaasti valittavaksi opintokokonaisuudeksi TkK-tutkintoon. Mikäli opiskelija aikoo lukea Koneensuunnittelua ja tuotekehitystä pääaineena DI-tutkinnossa, valitaan TkK-tutkinnon vapaasti valittavaksi opintokokonaisuudeksi Konetekniikan sivuaine, yleinen, 25 op. Muussa tapauksessa opiskelija voi valita aineopintokokonaisuuden vapaasti yliopiston aineopintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Ideoita opintokokonaisuusvalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja opintosuunnittelijalta. Ohessa on annettu sivuainesuosituksia.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 5 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy muutoinkin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa kirjoittaa ja esittää tieteellisen tekstin tai raportin.
- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta ennen kandidaantintyön aloittamista


Päivittäjä: Ojala Nina, 12.08.2019