Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Konetekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Risto Ritala
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Hannele Kulmala

Osaamistavoitteet

- - Tutkinto antaa riittävän matemaattisluonnontieteellisen ymmärryksen, jonka pohjalta opiskelija oppii tuntemaan konetekniikan perusteet. Opiskelija tietää alan keskeiset menetelmät ja oppii tutkinnon aikana soveltamaan osaa metodeista tekemällä alan suunnittelutehtävien kaltaisia harjoitustehtäviä.
- Opiskelija osaa liittää oman opintosuuntansa osaamisen laajempaan teknisten tieteiden ja taloustieteiden kontekstiin ja tietää eri alojen välisen vuorovaikutuksen merkityksen.
- Opiskelija osaa etsiä opintosuuntansa alan kirjallisuudesta ja tietokannoista tietoa sovelluskohteista ja alan menetelmistä ja ymmärtää tämän tiedon sovellettavuuden hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.
- Opiskelija osaa projektimaisen ja tiimeissä tehtävän työskentelyn viitekehyksen ja on soveltanut osaamista opintojaksojen harjoitustehtävissä.
- Kandidaatin tutkinto tuottaa ammatti-identiteettin. Opiskelijalla on tieto itsenäisen oppimisen periaatteista ja tavoista, sekä merkityksestä insinöörin menestyksekkäälle työuralle.
- Opiskelija tietää kieli- ja (puhe)viestinnän teoreettiset viitekehykset ja on oppinut harjoittelun avulla käyttämään viestintätaitojaan sekä hallitsee oman alansa työtehtävissä tarvittavan
kielitaidon
- Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmius jatkaa konetekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa.

Rakenne

Perusopinnot, 110 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistaitojaan
- tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- kykenee toimimaan työyhteisön jäsenenä ja edistämään yhteisön ja itsensä työhyvinvointia
- pystyy toimimaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tehtävän edellyttämällä tavalla sekä hallitsee oman alansa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon
- omaa alansa kannalta riittävän talous- ja johtamisosaamisen ja valmiuden laajentaa tätä osaamista
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden roolin oman tieteenalan näkökulmasta
- tiedostaa ja ymmärtää fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöitä ja luonnonlakeja ja hänellä on valmius soveltaa tietoa oman tieteenalan opintoihin.
- osaa muotoilla fysikaalisen ja kemiallisen ongelman matemaattiseen muotoon
- on perehtynyt oman tieteenalan kannalta tärkeisiin matemaattisiin käsitteisiin ja menetelmiin SEFI-osaamistasolla 2 (https://www.sefi.be/publication/a-framework-for-mathematics-
curricula-in-engineering-education/) ja on saavuttanut insinööritieteissä yleisesti tarvittavassa matematiikassa SEFI-osaamistason 1
- osaa soveltaa matematiikkaa ja matemaattisia ohjelmistoja oman tieteenalan opinnoissa.
- osaa päätellä loogisesti ja analyyttisesti.
- pystyy perustelemaan tekemiään johtopäätöksiä kirjallisesti ja suullisesti.
- tiedostaa ja ymmärtää kokeellisia menetelmiä ja toimintatapoja
- opiskelijalla on valmiudet jatkaa oman alansa opintoja matemaattis-luonnontieteelliseltä pohjalta

15 op fysiikkaa suoritettuaan opiskelija
- tuntee mekaniikkaan, termodynamiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyvät keskeiset fysikaaliset suureet ja luonnonlait ja osaa ratkaista aihealueisiin liittyviä ongelmia.
- osaa fysiikan teorioiden avulla tulkita kokeellisten mittausten aikana tekemiään havaintoja sekä analysoida saamiaan tuloksia matemaattisin menetelmin. Opiskelija osaa arvioida saamansa tuloksen oikeellisuutta ja luotettavuutta.
- osaa antaa perusteltuja selityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta.

Insinöörikemian (5 op) suoritettuaan opiskelija
- tuntee aineen muutosten ja ominaisuuksien kemiallista taustaa.
- osaa kuvailla kemian merkityksen tärkeiden luonnollisten ja teollisten prosessien kannalta.
Tavoitteena on antaa diplomi-insinöörille valmiudet tehdä työelämässä yhteistyötä kemian asiantuntijoiden kanssa.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1131   Automaatio 5 op III  
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op I  
KEB-40100   Lämpötekniikka 5 op II  
KEB-61101   Insinöörikemia 5 op I  
KIE-22010   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI 3 op III  
KIE-32017   Professional Interactions in English/TTI 2-3 op III  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01530   Insinöörimatematiikka C 5 5 op I  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op II  
MEI-01101   Mallinnus ja dokumentointi 5 op I  
MEI-01210   Konetekniikan johdantokurssi 5 op I  
MEI-30001   Dynamiikka 5 op II  
MOL-11011   Materiaaliopin perusteet 1 5 op II  
RAK-31011   Lujuusoppi 5 op II  
RAK-31040   Statiikan ja dynamiikan perusteet 5 op I  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op II  
TTI-20001   Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu 5 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Yhteensä 108 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Tutkinnossa täytyy olla 10 op kieli- ja viestintäopintoja. Näistä 3 op on toisen kotimaisen kielen opintoja ja 5 op vieraan kielen opintoja. Loput 2 op voi olla joko vieraan kielen opintoja tai viestintäopintoja. Suositeltavia ovat KIE-33007 Written Communication in English, KIE-34107 Academic Writing in English, KIE-34207 Business English ja KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito.

Valittava vähintään 2 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kone- ja tuotantotekniikka 40 op


Sivuaineet

Tutkinnon toisen aineopintokokonaisuuden voi valita vapaasti. - Mikäli DI-tutkinnossa haluaa opiskella syventävinä opintoina turvallisuustekniikka -kokonaisuuden, kannattaa kanditutkintoon valita turvallisuustekniikan aineopintokokonaisuus. - Mikäli DI-tutkinnossa haluaa opiskella syventävinä opintoina teollisuustalous B -kokonaisuuden, kannattaa kanditutkintoon valita teollisuustalous A -aineopintokokonaisuus.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 5 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy muutoinkin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa kirjoittaa ja esittää tieteellisen tekstin tai raportin.
- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta ennen kandidaantintyön aloittamista


Päivittäjä: Ojala Nina, 12.08.2019