Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Automaatiotekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Risto Ritala
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Anna Telenius

Osaamistavoitteet

- Tutkinto antaa tiedot ja osaamisen automaatiotekniikan perusteista ja sovellusaloista sekä antaa ymmärryksen automaation vaikutuksista yhteiskuntaan. Tutkinto koostuu luonnontieteiden ja automaation perusopinnoista, automaatiotekniikkaan syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavasta toisesta kokonaisuudesta sekä kandidaatin työstä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmius jatkaa automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa.

Tutkinnon suoritettuaan
- Opiskelijalla on riittävä matemaattis-luonnontieteellinen ymmärrys, jonka pohjalta opiskelija tuntee automaatiotekniikan perusteet; opiskelija tietää alan keskeiset menetelmät ja oppii tutkinnon aikana systeemitekniikan ja automaation keskeiset metodit ja työkalut sekä yleisesti käytettävät teknologiat
- Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen yhteiskunnallisessa kontekstissa ja pystyy osallistumaan automaation yhteiskunnalliseen keskusteluun
- Opiskelija hallitsee vähintään yhden vieraan kielen tasolla, joka mahdollistaa automaation alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- Opiskelija tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
- Opiskelija arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- Opiskelija ymmärtää tieteellistä ajattelua, päättelyä ja selittämistä ja ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen ongelman määrittelyssä ja ratkaisussa.

Kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja opitaan erilaisten oppimismuotojen avulla. Opiskelu sisältää yksilö-, projekti-ja ryhmätöitä sekä lopussa itsenäisesti tehtävän kandidaatintyön

Rakenne

Perusopinnot, 105 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää automaation merkityksen yhteiskunnassa, tekniikassa ja luonnontieteissä sekä osaa peruskäsitteet (takaisinkytkentä, stabiilius, vaimennus, vaste, lohkokaavio) ja osaa analysoida yksinkertaisia lineaarisia systeemejä.
Opiskelija tutustuu Matlab- ja Simulink-ohjelmistoihin ja oppii käyttämään sitä.
Opiskelija ymmärtää systeemin ja sen vasteiden välisiä yhteyksiä
Opiskelija ymmärtää mittausten merkityksen automaatiossa, tunnistaa mittausjärjestelmän komponentit ja yleisimmät mittausanturit, osaa käyttää perusmittalaitteita sähköisten suureiden mittaamiseen ja arvioida mittausten suorituskykyä.
Opiskelija hallitsee insinöörin työssä välttämättömän kommunikointitaidon: hän osaa lukea ja laatia piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä osaa käyttää yhtä nykyaikaista CAD-ohjelmistoa.
Opiskelija ymmärtää jäykän kappaleen liikkeen peruskäsitteet ja peruslait sekä osaa soveltaa jäykän kappaleen liikeyhtälöitä dynamiikan ongelmien ratkaisemiseen.
Opiskelijalla tuntee energiatekniikan peruskäsitteet, prosessit ja niiden päästöt. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisimpien lämpövoimaprosessien peruslaskentamenetelmiä ja ymmärtää prosesseissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteita.

Osaa kuvata järjestelmän/systeemin osajärjestelminä ja niiden vuorovaikutussuhteita eri menetelmillä ja analysoida systeemin toimintaa.
Osaa soveltaa teknisen järjestelmän suunnittelussa tyypillisiä ajattelun apuvälineitä javalita sopivia luovan ongelmanratkaisun työkaluja erilaisiin teknisten järjestelmien suunnittelutilanteisiin.
Osaa toimia osana ryhmää ja toteuttaa projektityöskentelyä käyttäen ratkaisun annettuun tehtävään.
Opiskelija osaa hakea tietoa työskentelynsä tueksi ja ymmärtää tiedon käyttöön liittyviä vastuita ja velvollisuuksia

Matematiikka
- Ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden roolin oman tieteenalan näkökulmasta
- Tiedostaa ja ymmärtää fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöitä ja luonnonlakeja ja hänellä on valmius soveltaa tietoa oman tieteenalan opintoihin.
- Osaa muotoilla fysikaalisen ja kemiallisen ongelman matemaattiseen muotoon
- On perehtynyt insinööritieteissä tarvittaviin matemaattisiin käsitteisiin ja menetelmiin saavuttaen matematiikassa SEFI-osaamistason 1 ja on lisäksi opiskellut oman tieteenalan kannalta tärkeitä SEFI-osaamistason 2 kursseja.
- Osaa soveltaa matematiikkaa ja matemaattisia ohjelmistoja oman tieteenalan opinnoissa.
- Osaa päätellä loogisesti ja analyyttisesti.
- Pystyy perustelemaan tekemiään johtopäätöksiä kirjallisesti ja suullisesti.
- Tiedostaa ja ymmärtää kokeellisia menetelmiä ja toimintatapoja
- Opiskelijalla on valmiudet jatkaa oman alansa opintoja matemaattis-luonnontieteelliseltä pohjalta

Fysiikka
- mekaniikkaan, termodynamiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyvät keskeiset fysikaaliset suureet ja luonnonlait ja osaa ratkaista aihealueisiin liittyviä ongelmia
- opiskelija osaa fysiikan teorioiden avulla tulkita kokeellisten mittausten aikana tekemiään havaintoja sekä analysoida saamiaan tuloksia matemaattisin menetelmin
- Opiskelija osaa arvioida saamansa tuloksen oikeellisuutta ja luotettavuutta
- Opiskelija osaa antaa perusteltuja selityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta.
- Opiskelija hallitsee optiikkaan ja moderniin fysiikkaan liittyvät luonnonlait ja suureet sekä osaa ratkaista aihealueisiin liittyviä perusongelmia
- Opiskelijalla on paremmat valmiudet vaativiin opintoihin ja tuotekehitystehtäviin esimerkiksi materiaali- ja sähkötekniikassa.

Kemia: Tavoitteena on antaa diplomi-insinöörille valmiudet tehdä työelämässä yhteistyötä kemian asiantuntijoiden kanssa.
- tuntee aineen muutosten ja ominaisuuksien kemiallista taustaa
- osaa kuvailla kemian merkityksen tärkeiden luonnollisten ja teollisten prosessien kannalta

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1011   Käytännön systeemiajattelu 5 op I  
ASE-1131   Automaatio 5 op II  
ASE-1211   Mittaus A 5 op I  
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op I  
FYS-1140   Yliopistofysiikka 4 5 op I  
KEB-40000   Energiatekniikan perusteet 5 op III  
KEB-61101   Insinöörikemia 5 op III  
KIE-22010   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI 3 op II  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01530   Insinöörimatematiikka C 5 5 op I  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op II  
MEI-01101   Mallinnus ja dokumentointi 5 op II  
MEI-30001   Dynamiikka 5 op III  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op II  
TTI-20001   Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu 5 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 2 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 5 op  
Yhteensä 105 op  


Suuntaavat opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee automaatiotekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaatiotekniikan suuntaavat opinnot 15 op
Automaatiotekniikka 30 op


Sivuaineet

Tutkinnon toisen aineopintokokonaisuuden voi valita vapaasti


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 5 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy muutoinkin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa kirjoittaa ja esittää tieteellisen tekstin tai raportin.
- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta ennen kandidaantintyön aloittamista


Päivittäjä: Ojanperä Heidi, 04.02.2020