Teknis-taloudellinen TkK-tutkinto-ohjelma

Tuotantotalous

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Teemu Laine
Tiedekunnan sihteeri: Sari Pohjankyrö
Opetuksen suunnittelija: Suvi Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää perusteet yritysten toiminnasta ja reaaliprosesseista (sisältäen tuotanto-, palvelu-, tieto-, asiakkuus- ja materiaaliprosessit) sekä niiden taloudellisista vaikutuksista.
- Opiskelija tunnistaa tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet.
- Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan menestykseen vaikuttavat tekijät ja teknologiaosaamisen merkityksen liiketoiminnassa.
- Opiskelija osaa soveltaa matemaattis-luonnontieteellisiä menetelmiä teknis-taloudellisessa ongelmanratkaisussa.
- Opiskelija osaa hyödyntää tekniikan osaamista liiketoiminnan kehittämisessä.
- Opiskelija osaa etsiä tietoa ja tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteita.
- Opiskelija osaa toteuttaa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän tavoitteellisen projektitoimeksiannon.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän tuottavana jäsenenä alansa tehtävissä.
- Opiskelija osaa viestiä sellaisella suomen ja ruotsin kielen taidolla, joka lain mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Lisäksi osaa vähintään yhtä vierasta kieltä sellaisella tasolla, joka mahdollistaa työskentelyn oman alan kansainvälisessä ympäristössä.
- Opiskelija on omaksunut kestävää kehitystä ja eettistä toimintaa kunnioittavan lähestymistavan.
- Opiskelija osaa seurata ja tulkita talouden ja tekniikan kehitystä sekä niiden yhteiskunnallista merkitystä.
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 95 op

Osaamistavoitteet

- Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot hyvällä tasolla suoritettuaan opiskelija:
- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet sekä oman tutkinto-ohjelmansa sisällöt
- osaa suunnitella omia opintojaan, kehittää opiskelutaitojaan sekä hyödyntää yliopiston palveluja apuna näissä
- pystyy laatimaan yksinkertaisia tietokoneohjelmia ja osaa käyttää tutkinnossa tarvittavia ohjelmistoja
- osaa viestiä toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
- tuntee liiketoiminnan, organisaatioiden toiminnan ja yrittäjyyden perusteet, jotka luovat pohjan aineopinnoille
-tunnistaa ja osaa tarkastella luonnontieteellisten ilmiöiden yhteyksiä teknis-taloudelliseen toimintaympäristöön ja erilaisten organisaatioiden toimintaan

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset vieraan kielen opinnot 5 op tulee suorittaa samasta kielestä. Kieliopinnot voi jakaa kandi- ja DI-tutkinnon kesken 2 op kandidaatintutkintoon ja 3 op DI-tutkintoon tai sisällyttää kaikki 5 op kandidaatintutkintoon. Lisäksi suoritettava toinen kotimainen 3 op.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op II  
KEB-61101   Insinöörikemia 5 op II  
KIE-22020   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO 3 op I  
MAT-01110   Insinöörimatematiikka A 1 5 op I  
MAT-01210   Insinöörimatematiikka A 2 5 op I  
MAT-01310   Insinöörimatematiikka A 3 5 op I  
MAT-01510   Insinöörimatematiikka A 5 5 op I  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op I  
TLO-11001   Tietojohtamisen perusteet 5 op I  
TLO-11047   Supply Chain Management 5 op I  
TLO-32021   Liiketoimintatiedon hallinta 5 op II  
TRT-21002   Teknis-taloudellinen toimintaympäristö 5 op I  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op I  
TTA-21011   Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 5 op II  
TTA-31011   Yrityksen talous 5 op II  
TTA-71011   Projektinhallinta 5 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 2 op  
Yhteensä 90 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan yksi.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op II  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op II  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op II  

Täydentävät opintojaksot

Pakolliset vieraan kielen opinnot 5op tulee suorittaa samasta kielestä.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-32027   Professional Interactions in English/TUTA & TIJO 2-3 op I  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tuotantotalous 30 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaatiotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Biotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Communications and Networking, Intermediate Studies as Elective Studies 20 op
Datateknologiat 20 op
Digital and Computer Systems, Intermediate Studies as Elective Studies 20 op
Elektroniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Energiatekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Fysiikka 20 op
Health Informatics, intermediate studies as elective studies 25 op
Kemia, aineopinnot valinnaisina opintoina 30 op
Circular Economy, Intermediate Studies as Elective Studies 20 op
Konetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Lentokonetekniikka 25 op
Lentävien ja sukeltavien laitteiden robotiikka 25 op
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Lyhyt ohjelmistotekniikka 20 op
Matematiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Materiaalitekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Rakennustekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Tietoliikennetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Tuotanto ja tuotekehitys, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Tuotantojärjestelmät ja -verkostot 20 op
Turvallisuustekniikka 20 op
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat 20 op
Ympäristötekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op

Vapaasti valittavaksi aineopintokokonaisuus tuotantotalouden opintosuunnassa valitaan tekninen tai luonnontieteellinen kokonaisuus, alla esimerkkivalintoja (lista ei ole täydellinen). Tarkistathan teknisen sivuaineen vaatimusten täyttymisen valitsemasi kokonasiuuden lisätiedoista (esim. datateknologiat, kiertotalous).


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto vaadittuun laajuuteen (180 op).


Kandidaatintyö, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  


Päivittäjä: Ojanen Sonja, 07.10.2019