Teknis-luonnontieteellinen DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jorma Keskinen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Hanna Lehtelä

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon yleisten osaamistavoitteiden lisäksi, diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

- pystyy vaikuttamaan matematiikan/fysiikan/kemian alan kehitykseen ja jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan
- tuntee laboratoriotyöskentelyn toimintatavat ja -käytännöt, osaa työskennellä laboratoriossa ja suunnitella koejärjestelyjä
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa monitieteellisissä matemaattis-luonnontieteellisen alan asiantuntija-, kehitys- ja johtamistehtävissä
- omaa valmiudet kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia 30 op
Kemia 50 op
Mathematics 30 op
Mathematics 50 op
Teknillinen fysiikka 30 op
Teknillinen fysiikka 50 op


Sivuaineet

Yksi vähintään 20 op laajuinen vapaasti valittava opintokokonaisuus. Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksessa on suositeltavaa sijoittaa opettajan pedagogiset opinnot DI-tutkinnon valinnaiseksi kokonaisuudeksi.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Voit sisällyttää kokonaisuuteen haluamiasi opintojaksoja lähes rajoituksetta. Opettajaksi opiskelevien kannattaa valita opintojaksoja, jotka kuuluvat opetettaviin aineisiin, mutta eivät vielä muualle tutkintoon.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään diplomi-insinöörin tutkinto 120 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto 120 op:een sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) väh. 30 op:n laajuiset syventävät opinnot 2) väh. 20 op laajuinen vapaasti valittava kokonaisuus (ei tarvita, jos syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 50 op) 3) teknis-luonnontieteellinen diplomityö (sis. kirjaston tiedonhankintakoulutus).


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija:

osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja.
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan.
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät.
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-23100   Diplomityön tiedonhankinta 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityön voi aloittaa, kun keskeiset syventävät opinnot ja näitä edeltävät opinnot on suoritettu. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto ennen kuin hän voi hyväksyttää aiheen ja tarkastajat tiedekunnassa.

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut ennen diplomityön aloittamista vähintään 20 op erikoistumisalansa syventäviä opintoja ja kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Lisäksi opiskelijalla pitää olla hyväksytty DI-vaiheen HOPS.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Teknis-luonnontieteellinen (TL) tutkinto-ohjelma on Suomen diplomi-insinöörikoulutuksen valikoivimpia ohjelmia, joka houkuttelee ikäluokkansa lahjakkaimpia opiskelijoita. Ohjelma tarjoaa laaja-alaisen ja syvällisen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen yhdistettynä tekniikkaan. Tällainen osaaminen mahdollistaa uuden luomisen ja toimimisen uutta kehittävillä aloilla, joilla ei ole valmiita insinööritieteen ratkaisuja. Ohjelma tarjoaa erillisen haun kautta myös Suomen ainoan hakukohteen yhdistettyyn diplomi-insinöörin tutkintoon ja aineenopettajan pätevyyteen. Teknis-luonnontieteellinen kandidaatintutkinto luo opiskelijoille vahvan pohjan maisteri- ja tohtoriopintoihin matematiikan, fysiikan ja kemian aloilla. Ohjelma tarjoaa opinnoissa menestyneille opiskelijoille ponnahduslaudan tieteelliseen tutkimukseen jo opintojen alkuvaiheessa. Toisaalta ohjelma valmistaa opiskelijoita teknologia-alan yritysten vaativiin asiantuntijatehtäviin. Aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat pedagogiset opinnot suoritetaan keskustakampuksella kasvatustieteen yksikössä. Tutkinto-ohjelman opiskelijoista noin kolmannes suuntautuu tutkijoiksi, kolmannes teollisuuteen ja kolmannes aineenopettajiksi. Luonnon ja tekniikan mekanismien syvällinen ymmärtäminen antaa erinomaiset valmiudet toimia nopeasti muuttuvassa työelämässä. Teoreettisen taitojen soveltaminen laboratorioissa jo opintojen aikana valmistaa opiskelijoita niin tutkimusuralle kuin myös yritysmaailmaan. Ohjelma tuottaa monipuolisia tulevaisuuden osaajia, joiden ongelmanratkaisutaidot soveltuvat modernin yhteiskunnan vaativimpiin asiantuntijatehtäviin sekä tutkimus- ja teknologiasektorilla että laajemmin mm. konsultoinnissa, pankkimaailmassa sekä yritysten johtotehtävissä. Toisaalta ohjelma tuottaa matemaattisten aineiden opettajia arvostetulla ja monipuolisella diplomi-insinöörin tai tekniikan tohtorin tutkinnolla. Heistä on yhteiskunnassa kasvava kysyntä.

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 28.02.2019