Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Ympäristö- ja energiatekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jorma Keskinen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- TkK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja vankka osaaminen matemaattis-
luonnontieteellisistä perusteista.

Opiskelija:
- tuntee perusteet ympäristötekniikasta ja energiatekniikasta sekä ymmärtää tekniikan mahdollisuudet ongelmanratkaisussa
- tuntee energiantuotannon peruskäsitteet sekä niihin vaikuttavat luonnonlait ja mitoituksen perusteet
- ymmärtää kemian perusilmiöt ja reaktiot sekä soveltamismahdollisuudet
- osaa selittää bio- ja kiertotalouden ja kestävän kehityksen merkityksen ympäristötekniikassa.
- tuntee pääaineensa perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.
- ymmärtää, että ammatillinen kehittyminen on elinikäinen prosessi ja oppii sietämään omaa keskeneräisyyttään.
- pääainekohtainen osaaminen on kuvattu pääaineen osaamistavoitteissa.

Opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 90 op

Osaamistavoitteet

- (1) Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot:

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot suoritettuaan opiskelija on saavuttanut perustiedot ja -taidot yliopistotason matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta.

Matematiikassa opiskelija on oppinut perustelemaan väitteitä matemaattisin menetelmin ja esittämään ratkaisuja sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija ymmärtää raja-arvon, derivaatan ja kompleksilukujen käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä yksinkertaisissa tehtävissä. Opiskelija tietää perusteet vektori- ja matriisialgebrasta, differentiaali- ja integraalilaskennasta, differentiaaliyhtälöistä, sarja-analyysistä, usean muuttujan funktioista, todennäköisyyslaskennasta ja tilastotieteestä. Hän kykenee käyttämään näiden osa-alueiden tietojaan ja taitojaan matemaattisessa ongelmanratkaisussa.

Fysiikassa opiskelija kykenee analysoimaan fysikaalisia tilanteita ja ongelmia johtamalla niihin soveltuvat yhtälöt lähtien fysikaalisista määritelmistä ja periaatteista. Hän osaa analysoida tilannetta myös graafisesti. Opiskelija pystyy solveltamaan yliopistotason matemaattisia menetelmiä fysikaalisessa ongelmanratkaisussa sekä tulosten luotettavuuden arvioinnissa. Opiskelija ymmärtää perusteet klassisesta mekaniikasta, sähkömagnetismista ja aaltoliikeopista. Opiskelija osaa kuvailla kokeiden ja teorioiden välistä yhteyttä, antaa päteviä kuvauksia luonnonilmiöistä ja niiden teknisistä sovelluksista, suorittaa ohjattuja tieteellisiä kokeita ja analysoida sekä raportoida tuloksia ja niiden luotettavuutta.

Kemian opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee monipuolisesti kemian perusteet ja ymmärtää kemian ja muiden luonnontieteiden välillä olevia yhteyksiä. Hän osaa kuvailla kemiallisten sidosten malleja ja aineen ominaisuuksien riippuvuuksia niistä, sekä pystyy selittämään kemiallisen termodynamiikan ja reaktiokinetiikan perusteet. Opiskelija osaa ratkaista luonnollisten ja teollisten prosessien yksinkertaisia kemiallisia ongelmia ja hänellä on valmiudet kemian aineopintoihin.
- (2) Yhteiset opinnot:

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot hyvällä tasolla suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja menetelmiä ongelmanratkaisuun
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- tuntee liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovoinnin lähtökohdat
- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op I  
KEB-61411   Laaja kemia 1 5 op I  
KEB-61421   Laaja kemia 2 5 op I  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op II  
KIE-22050   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT 3 op II  
KIE-32057   Professional Interactions in English/LTT 2-3 op I  
LTT-11300   Opintojen suunnittelu ja ohjaus 1 3 op I  
LTT-12301   Kestävän kehityksen perusteet 5 op I  
LTT-21300   Opintojen suunnittelu ja ohjaus 2 2 op II  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01530   Insinöörimatematiikka C 5 5 op I  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op II  
Yhteensä 75 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 15 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-20001   Ympäristötekniikan perusteet 5 op 1   I  
KEB-20002   Biotekniikan perusteet 5 op 1   II  
KEB-40000   Energiatekniikan perusteet 5 op 1   II  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op 2   II  
MAT-02401   Vektorianalyysi 5 op 2   II  
MAT-02451   Fourier'n menetelmät 5 op 2   II  
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 2   II  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op 2   II  

1. Valittava 2 opintojaksoa. Valitse kaksi seuraavista: Ympäristötekniikan perusteet, Energiatekniikan perusteet tai Biotekniikan perusteet.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Bio- ja ympäristötekniikan ja Kemian opiskelijoille suositellaan kursseja Operaatiotutkimus tai Tilastomatematiikan jatkokurssi. Energia- ja prosessitekniikan opiskelijoille suositellaan kursseja Usean muuttujan funktiot, Fourier'n menetelmät, Vektorianalyysi tai Operaatiotutkimus.


Suuntaavat opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa keskeisiä hydromekaniikan sääntöjä virtausopillisten ongelmien ratkaisemiseksi putki- ja avokanavavirtauksissa ja pumppaamon mitoituksessa
- osaa ympäristö- energiatekniikassa yleisesti käytettyjen näyttenotto-, analyysi- ja mittausmenetelmien periaatteet
- osaa selittää suomalaisen teollisuuden prosessit

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-11000   Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset 5 op II  
KEB-13000   Hydromekaniikka 5 op III  
KEB-41501   Teollisuuden prosessit 5 op II  
Yhteensä 15 op  


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 35 op
Energia- ja prosessitekniikka 35 op
Kemia 35 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa. Mikäli DI-tutkinnossa haluaa opiskella pääaineena turvallisuustekniikan syventävän kokonaisuuden, kannatta kanditutkintoon valita sivuaineeksi turvallisuustekniikka.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) suuntaavat opinnot 3) pääaine 4) sivuaine 5) kandidaatintyö ja -seminaari. Suositeltavia opintojaksoja ovat esimerkiksi alla luetellut opintojaksot, pää- ja sivuaineita täydentävät opinnot, harjoittelu tai kieliopinnot.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Listan opintojaksot ovat vain ehdotuksia, voit sisällyttää kokonaisuuteen haluamiasi opintojaksoja lähes rajoituksetta.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja valikoida tietoa,
- tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet,
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen,
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti,
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut yhteisistä opinnoista ja matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista pääosan sekä erikoistumisalansa aineopinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisäksi kandidaatintyön tekeminen edellyttää osallistumista kandidaatintyöseminaariin. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaboratoriot ilmoittavat tarkemmin seminaareistaan sekä siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma on Suomen ensimmäinen ohjelma, jossa ympäristö- ja energiatekniikka yhdistyivät. Ohjelma houkuttelee lahjakkaita, ympäristöstä, maailman tilasta ja luonnonvarojen riittävyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Ympäristö- ja energiatekniikan ohjelman vahvuutena on tutkinnon muunneltavuus sekä eri alojen asiantuntijoiden verkostoituminen jo opiskeluaikana. Tutkinnosta valmistuvat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla ja heillä on hyvät valmiudet toimia eri alojen asiantuntijoista koostuvissa työyhteisöissä niin teollisuudessa kuin tutkimuksessakin. Tutkinto on mahdollista suunnata energiatekniikkaan, biotekniikkaan, ympäristötekniikkaan, kemiaan tai turvallisuustekniikkaan. Suuntaukset eivät ole toisistaan erillisiä, vaan useimmiten vähintään kahden alan läpileikkauksia. Kukin ala tuottaa osaajia maailman kasvavan materian- ja energiantarpeen sekä niiden jättämien seurausten aiheuttamien haasteiden ratkaisuun. Tämä tarve on ajankohtainen jo nyt, ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Opetukseen sisältyy suuntautumisalasta riippuen esimerkiksi laboratorio- ja laitetekniikkataitoja tai laajoja suunnittelu- ja mitoitusharjoituksia. Opintojen aikana opiskelijat kehittävät vankan ja moneen sovellettavan ongelmanratkaisukyvyn sekä valmiudet tehdä suunnittelutyötä itsenäisesti sekä osana tiimiä. Kaiken pohjana on matemaattis-luonnontieteellinen, looginen päättelykyky, ymmärrys luonnontieteiden ja tekniikan perusilmiöistä sekä kyky nähdä asiat laajemmassa kontekstissa. Näiden perustaitojen turvin on luontevaa jatkaa oman osaamisen kehittämistä työelämässä. Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet ja korkea motivaatio sisällyttää tutkintoonsa opintoja ulkomaisissa yliopistossa, ja lähes puolet opiskelijoista lähteekin opiskelijavaihtoon jossain vaiheessa opintojaan. Vaihto-opiskelu on hyvä tapa kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kielitaito, kyky sopeutua uusiin olosuhteisiin, ottaa selvää asioista ja tutustua erilaisiin ihmisiin.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 23.10.2019