Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Teknis-luonnontieteellinen

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jorma Keskinen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Hanna Lehtelä

Osaamistavoitteet

- TkK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja vankka osaaminen matemaattis-luonnontieteellisistä perusteista.

Opiskelija:
- ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden merkityksen yhteiskunnassa ja pystyy seuraamaan alojen kehitystä
- hallitsee matemaattisen argumentoinnin perusteet sekä tärkeimmät matemaattiset menetelmät
- osaa mallintaa sekä ratkaista numeerisesti yksinkertaisia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia
- hallitsee klassisen ja modernin fysiikan perusteet matemaattisen lähestymistavan kautta
- hallitsee kemian perusteet sisältäen laboratoriotyöskentelyn
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.
Opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 85 op

Osaamistavoitteet

- (1) Yhteiset opinnot:

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot hyvällä tasolla suoritettuaan opiskelija:

- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet sekä oman tutkinto-ohjelmansa sisällöt
- osaa suunnitella omia opintojaan, kehittää opiskelutaitojaan sekä hyödyntää yliopiston palveluja apuna näissä
- osaa viestiä toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
- tuntee liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet erityisesti teollisessa ympäristössä

(2) Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot:

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot suoritettuaan opiskelija on saavuttanut perustiedot ja -taidot yliopistotason matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta.

Matematiikassa opiskelija on oppinut perustelemaan väitteitä matemaattisin menetelmin ja esittämään ratkaisuja sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija ymmärtää raja-arvon, derivaatan ja kompleksilukujen käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä yksinkertaisissa tehtävissä. Opiskelija tietää perusteet vektori- ja matriisialgebrasta, differentiaali- ja integraalilaskennasta, differentiaaliyhtälöistä, sarja-analyysistä, usean muuttujan funktioista, todennäköisyyslaskennasta ja tilastotieteestä. Hän kykenee käyttämään näiden osa-alueiden tietojaan ja taitojaan matemaattisessa ongelmanratkaisussa.

Fysiikassa opiskelija kykenee analysoimaan fysikaalisia tilanteita ja ongelmia johtamalla niihin soveltuvat yhtälöt lähtien fysikaalisista määritelmistä ja periaatteista. Hän osaa analysoida tilannetta myös graafisesti. Opiskelija pystyy solveltamaan yliopistotason matemaattisia menetelmiä fysikaalisessa ongelmanratkaisussa sekä tulosten luotettavuuden arvioinnissa. Opiskelija ymmärtää perusteet klassisesta mekaniikasta, suppeasta suhteellisuusteoriasta, sähkömagnetismista ja aaltoliikeopista. Hän on tutustunut kvanttimekaniikan keskeisiin periaatteisiin ja on saavuttanut valmiudet modernin fysiikan opiskeluun. Opiskelija osaa kuvailla kokeiden ja teorioiden välistä yhteyttä, antaa päteviä kuvauksia luonnonilmiöistä ja niiden teknisistä sovelluksista, suorittaa ohjattuja tieteellisiä kokeita ja analysoida sekä raportoida tuloksia ja niiden luotettavuutta.

Kemian opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee monipuolisesti kemian perusteet ja ymmärtää kemian ja muiden luonnontieteiden välillä olevia yhteyksiä. Hän osaa kuvailla kemiallisten sidosten malleja ja aineen ominaisuuksien riippuvuuksia niistä, sekä pystyy selittämään kemiallisen termodynamiikan ja reaktiokinetiikan perusteet. Opiskelija osaa ratkaista luonnollisten ja teollisten prosessien yksinkertaisia kemiallisia ongelmia ja hänellä on valmiudet kemian aineopintoihin.

Pakolliset opintojaksot

Teknis-luonnontieteellisen yhteiset opinnot (25 op) ja matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot (60 op).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1210   Laaja fysiikka 1 5 op I  
FYS-1230   Laaja fysiikka 2 5 op I  
FYS-1280   Laaja fysiikka 3 5 op I  
FYS-1290   Laaja fysiikka 4 5 op I  
KEB-61411   Laaja kemia 1 5 op I  
KEB-61421   Laaja kemia 2 5 op I  
KIE-22050   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT 3 op II  
KIE-32057   Professional Interactions in English/LTT 2-3 op I  
KIE-34107   Academic Writing in English 2-3 op II  
LTT-11200   Opinnot ja työelämä 1 3 op I  
LTT-21200   Opinnot ja työelämä 2 2 op II  
MAT-01160   Matematiikka 1 5 op I  
MAT-01260   Matematiikka 2 5 op I  
MAT-01360   Matematiikka 3 5 op I  
MAT-01560   Matematiikka 5 5 op I  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op I  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op II  
Yhteensä 77 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan opintojaksoja niin, että perusopintojen 85 op tulee täyteen. Valitaan joko KEB-62211 tai KEB-62100. Valitaan joko KIE-08006, KIE-07001 tai KIE-33007.

Valittava vähintään 7 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op 1   II  
KEB-62211   Fysikaalinen kemia 1 5 op 1   II  
KIE-07001   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3-5 op 2   III  
KIE-08007   Intercultural Communication Skills 3-5 op 2   III  
KIE-33007   Written Communication in English 2-3 op 2   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan jompikumpi.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan vähintään 2 opintopistettä niin, että tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot väh. 10 op tulee täyteen.

Tutkinnossa ei ole suuntaavia opintoja.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia 35 op
Matematiikka 30 op
Teknillinen fysiikka 30 op


Sivuaineet

Yksi vähintään 20 op laajuinen vapaasti valittava opintokokonaisuus. Opettajaksi opiskelevien kannattaa valita toisen opetettavan aineen opintoja.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto 180 op:een, kun muut tutkinnon vaatimukset täyttyvät. Tutkintovaatimukset ovat: 1) tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 25 op 2) matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 60 op 3) erikoistumisalan aineopinnot 30-35 op 4) väh. 20 op laajuinen vapaasti valittava opintokokonaisuus 5) kandidaatintyö ja -seminaari 10 op. Opettajaksi opiskelevien kannattaa lisäksi valita vapaasti valittaviin opintoihin ne opintojaksot, jotka saa sisällytettyä opetettaviin aineisiin, mutta joita ei ole valittuna tutkinnon muihin kokonaisuuksiin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja valikoida tietoa,
- tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet,
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen,
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti,
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut yhteisistä opinnoista ja matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista pääosan sekä erikoistumisalansa aineopinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisäksi kandidaatintyön tekeminen edellyttää osallistumista kandidaatintyöseminaariin. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaboratoriot ilmoittavat tarkemmin seminaareistaan sekä siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Teknis-luonnontieteellinen (TL) tutkinto-ohjelma on Suomen diplomi-insinöörikoulutuksen valikoivimpia ohjelmia, joka houkuttelee ikäluokkansa lahjakkaimpia opiskelijoita. Ohjelma tarjoaa laaja-alaisen ja syvällisen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen yhdistettynä tekniikkaan. Tällainen osaaminen mahdollistaa uuden luomisen ja toimimisen uutta kehittävillä aloilla, joilla ei ole valmiita insinööritieteen ratkaisuja. Ohjelma tarjoaa erillisen haun kautta myös Suomen ainoan hakukohteen yhdistettyyn diplomi-insinöörin tutkintoon ja aineenopettajan pätevyyteen. Teknis-luonnontieteellinen kandidaatintutkinto luo opiskelijoille vahvan pohjan maisteri- ja tohtoriopintoihin matematiikan, fysiikan ja kemian aloilla. Ohjelma tarjoaa opinnoissa menestyneille opiskelijoille ponnahduslaudan tieteelliseen tutkimukseen jo opintojen alkuvaiheessa. Toisaalta ohjelma valmistaa opiskelijoita teknologia-alan yritysten vaativiin asiantuntijatehtäviin. Aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat pedagogiset opinnot suoritetaan keskustakampuksella kasvatustieteiden yksikössä. Tutkinto-ohjelman opiskelijoista noin kolmannes suuntautuu tutkijoiksi, kolmannes teollisuuteen ja kolmannes aineenopettajiksi. Luonnon ja tekniikan mekanismien syvällinen ymmärtäminen antaa erinomaiset valmiudet toimia nopeasti muuttuvassa työelämässä. Teoreettisen taitojen soveltaminen laboratorioissa jo opintojen aikana valmistaa opiskelijoita niin tutkimusuralle kuin myös yritysmaailmaan. Ohjelma tuottaa monipuolisia tulevaisuuden osaajia, joiden ongelmanratkaisutaidot soveltuvat modernin yhteiskunnan vaativimpiin asiantuntijatehtäviin sekä tutkimus- ja teknologiasektorilla että laajemmin mm. konsultoinnissa, pankkimaailmassa sekä yritysten johtotehtävissä. Toisaalta ohjelma tuottaa matemaattisten aineiden opettajia arvostetulla ja monipuolisella diplomi-insinöörin tai tekniikan tohtorin tutkinnolla. Heistä on yhteiskunnassa kasvava kysyntä.

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 26.02.2019