Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Pekka Verho
Tiedekunnan sihteeri: Anna-Maria Syrjämäki, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Susanna Ketola, Sari Bodström

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee syventävien opintojensa alan monipuolisesti ja syvällisesti, ja hänellä on valmiudet toimia työelämässä syventävien opintojensa alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän hallitsee tieteellisen tiedon ja menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

Hänellä on työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät viestintä- ja yhteistyötaidot, sekä hyvät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Hallitsee pääaineen edellyttämät matemaattiset perustaidot
- Opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- Osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Master's Seminar suositellaan aloitettavaksi hyvissä ajoin ennen diplomityön aloittamista.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TST-01908   Master's Seminar 0 op V  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 3 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-07001   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3-5 op 2   IV  
KIE-08007   Intercultural Communication Skills 3-5 op 2   IV  
KIE-08107   Intercultural Workplace 2-3 op 2   IV  
KIE-33007   Written Communication in English 2-3 op 2   IV  
KIE-34157   Thesis Writing in English 2-3 op 2   V  
KIE-34606   International Negotiations 4 op 2   IV  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op 1   IV  
MAT-02401   Vektorianalyysi 5 op 1   IV  
MAT-02451   Fourier'n menetelmät 5 op 1   IV  
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 1   IV  
TTA-15011   Johdatus yrittäjyyteen 5 op 3   IV  
TTA-21011   Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 5 op 3   IV  
TTA-31011   Yrityksen talous 5 op 3   IV  
TTA-71011   Projektinhallinta 5 op 3   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. matematiikan opintoja
2. Valittava 5 opintopistettä. Valitse vähintään 5 op kieli- ja viestintäopintoja. Suositeltujen lisäksi voi valita myös minkä tahansa kieli- ja viestintäopintojakson.
3. Valittava 1 opintojaksoa.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka 30 op
Elektroniikka 50 op
Power Electronics 30 op
Power Electronics 50 op
Signal Processing and Machine Learning 30 op
Smart Grids 30 op
Smart Grids 50 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Sulautetut järjestelmät 50 op
Sähköverkot ja -markkinat 30 op
Sähköverkot ja -markkinat 50 op
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat 30 op
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat 50 op
Wireless Communications 30 op
Wireless Communications 50 op

Tutkintoon sisältyy syventävät opinnot (vähintään 50 op) tai syventävät opinnot (vähintään 30 op) ja vapaasti valittava opintokokonaisuus (vähintään 20 op). Syventäviin opintoihin liittyen tehdään diplomityö ja kypsyysnäyte.


Sivuaineet

Tutkinnon sivuaineen voi valita yliopiston aine- tai syventävistä opintokokonaisuuksista.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Osaamistavoitteet

- Laajentaa opiskelijan tietämystä häntä kiinnostavista tekniikan ja tieteen aloista tai syventää tietämystä omien aineopintokokonaisuuksien tai syventävien opintokokonaisuuksien alalta.

Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään vähintään minimilaajuuteen 120 op.
Kokonaisuuteen voi sisällyttää mitä tahansa yliopistotasoisia opintojaksoja.
Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan sisällytettäväksi työharjoittelua 1-10 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön tekemisen jälkeen opiskelija:
- Osaa analysoida teknisten laitteiden tai järjestelmien toimintaa ja soveltuvuutta eri tarkoituksiin sekä perustella suunnitteluun, hankintaan tai ylläpitoon liittyviä johtopäätöksiä.
- Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa.
- Osaa kuvata ja vertailla teknisiä ilmiöitä, laitteita tai järjestelmiä, suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän tai kuvata tai suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän hankinnan, testauksen tai ylläpidon.
- Osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa laajahkon teknisen dokumentin ja tieteellistä tekstiä.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee syventävien opintojen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Diplomityöhön liittyen suoritetaan diplomityöseminaari TST-01907 Master's Seminar tutkinto-ohjelman mukaisella toteutuskerralla.

Diplomityöhön liittyy pakollisena osana myös kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan sekä kielitaitoa opiskelijan äidinkielellä.

Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.


Päivittäjä: Bodström Sari, 14.03.2019