Rakennustekniikan TkK-tutkinto-ohjelma

Rakennustekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Mikko Malaska
Tiedekunnan sihteeri: Kati Cosby
Opetuksen suunnittelija: Päivi Javanainen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa hahmottaa rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- tuntee tärkeimmät talo- ja infrarakentamisessa käytettävät materiaalit ja rakenneratkaisut, rakenteellisen suunnittelun periaatteet, tuotantomenetelmät, rakentamisen prosessit sekä liikenne- ja kuljetusjärjestelmien perusteet
- tunnistaa ja osaa ratkaista alalle tyypillisiä ongelmia käyttämällä oman syventymisalansa suunnittelu-, analyysi- ja mitoitusmenetelmiä
- tuntee perusteet ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien, turvallisten ja terveellisten rakenteiden, järjestelmien, tuotantomenetelmien ja rakentamisen prosessien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi
- tuntee ja ymmärtää tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen opinnoissa tarvittavat matemaattisluonnontieteelliset perusteet sekä alan teoreettiset perusteet
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa soveltaa alan uusia teknologioita, menetelmiä ja toimintamalleja
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- osaa perustella omat näkemyksensä ja toimia eri alojen asiantuntijoista koostuvissa organisaatioissa
- osaa ottaa huomioon alaa koskevan lainsäädännön

osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 110 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa hahmottaa rakennetun ympäristön kokonaisuuden merkityksen yhteiskunnassa ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- tuntee tärkeimmät talo- ja infrarakentamisessa käytettävät materiaalit ja rakenneratkaisut, rakenteellisen suunnittelun periaatteet, tuotantomenetelmät, rakentamisen prosessit sekä liikenne- ja kuljetusjärjestelmien perusteet
- tuntee ja ymmärtää tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen opinnoissa tarvittavat matemaattisluonnontieteelliset perusteet sekä alan teoreettiset perusteet
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- osaa ottaa huomioon alaa koskevan lainsäädännön

Pakolliset opintojaksot

Mikäli vieras kieli on englanti, siitä suoritetaan sekä suullisen että kirjallisen taidon opintojaksot vähintään tasolla B2.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op I  
KEB-61101   Insinöörikemia 5 op I  
KIE-22040   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/RAK 3 op II  
MAT-01110   Insinöörimatematiikka A 1 5 op I  
MAT-01210   Insinöörimatematiikka A 2 5 op I  
MAT-01310   Insinöörimatematiikka A 3 5 op I  
MAT-01510   Insinöörimatematiikka A 5 5 op I  
RAK-10020   Rakentaminen ja rakennusmateriaalit 5 op I  
RAK-10031   Rakentamistalouden perusteet 5 op I  
RAK-10040   Rakentaminen osana yhteiskuntaa 5 op I  
RAK-21001   Geotekniikan perusteet 5 op II  
RAK-21100   Pohjarakentamisen perusteet 5 op II  
RAK-21200   Yhdyskuntatekniikan perusteet 5 op II  
RAK-31011   Lujuusoppi 5 op II  
RAK-31021   Rakenteiden mekaniikan perusteet 5 op II  
RAK-31040   Statiikan ja dynamiikan perusteet 5 op I  
RAK-31101   Rakennetekniikan perusteet 5 op II  
RAK-41200   Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5 op II  
RAK-51002   Rakentamisen tuotantotekniikka 5 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 2 op  
Yhteensä 110 op  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Talonrakentaminen 40 op
Yhdyskuntatekniikka 40 op


Vapaasti valittavat opinnot, 20 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään sen vaadittuun laajuuteen (180 op). Kokonaisuuteen voi sisällyttää opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.
Opiskelija osaa kirjoittaa ja esittää tieteellisen tekstin tai raportin.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö on kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvä opinnäytetyö. Kandidaatintyöhön sisältyy kypsyysnäyte.


Kandidaatintyöhön liittyy pakollinen opintojakso RAK-12000 Rakennustekniikan kandidaatintyöseminaari (0 op).


Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019