Rakennustekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Mikko Malaska
Tiedekunnan sihteeri: Kati Cosby
Opetuksen suunnittelija: Päivi Javanainen

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa tunnistaa ja selittää rakentamisen yhteiskunnalliset ja eettiset vaikutukset sekä pystyy toimimaan vastuullisesti monenlaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- osaa tulkita rakennettuun ympäristöön liittyviä ilmiöitä
- osaa kerätä, tulkita ja arvioida tietoa kriittisesti
- osaa soveltaa matemaattisluonnontieteellisiä menetelmiä rakennusalan ongelmanratkaisuissa
- osaa analysoida ja ratkaista monimutkaisia ja ennakoimattomia ongelmia soveltamalla tieteellistä lähestymistapaa ja pystyy arvioimaan kriittisesti tarkastelujen tuloksia
- osaa esitellä ja selittää rakennustekniikan keskeiset sekä syventymisalueensa erityisosaamista vastaavat käsitteet ja menetelmät
- osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää vaativia sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, turvallisia ja terveellisiä rakenteita, järjestelmiä, menetelmiä ja rakentamisen prosesseja
- osaa tulkita alaa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa sitä ratkaisuissaan
- osaa syventymisalueesta ja opinnoista riippuen Suomen lainsäädännössä vaativiksi ja poikkeuksellisen vaativiksi luokiteltujen rakenteiden suunnittelun edellyttämät teoreettiset perusteet.
- osaa tulkita, soveltaa ja kehittää alan uusia teknologioita, menetelmiä ja toimintamalleja
- pystyy osallistumaan rakennettua ympäristöä ja erityisesti omaa syventymisaluetta koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään yhdellä vieraalla kielellä
osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 20 op

Pakolliset opintojaksot

Ennen lukuvuotta 2018-2019 aloittaneet opiskelijat suorittavat matematiikan opintojaksojen MAT-02100 Usean muuttujan function (5 op) ja MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi (5 op) tilalla opintojaksot MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta (4 op) ja MAT-02550 Tilastomatematiikka (4 op).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op IV  
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op IV  
RAK-13650   Diplomityön tiedonhankinta 0 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 5 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 5 op  
Yhteensä 20 op  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Infrarakenteet 40 op
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 30 op
Rakennesuunnittelu 40 op
Rakennustuotanto 30 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Akustiikkasuunnittelu 20 op
Geotekninen suunnittelu 20 op
Infrarakentaminen liikennesuunnittelussa 20 op
Kalliorakentaminen 20 op
Circular Economy, Intermediate Studies as Elective Studies 20 op
Korjausrakentaminen 20 op
Kunnallistekniset rakenteet 20 op
Liikennejärjestelmät infrarakentamisessa 20 op
Lujuusoppi, syventävät opinnot valinnaisina opintoina 20 op
Pohjarakentaminen 20 op
Rakennusfysiikka 20 op
Rakentamisen tietotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Sillanrakennus 20 op
Väylärakenteet 20 op

Vapaasti valittavaksi opintokokonaisuudeksi voi valita myös muun kuin luettelossa olevan Tampereen yliopiston aineopintokokonaisuuden tai syventävän opintokokonaisuuden.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon lainkaan, mikäli tutkinnon vähimmäislaajuus (120 op) täyttyy ilman niitä.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineeseen liittyvä opinnäytetyö. Diplomityöhön sisältyy kypsyysnäyte.

Talonrakentamisen opintosuunnan opiskelija valitsee pääaineekseen joko rakennesuunnittelun tai rakennustuotannon, mutta diplomityön aihe voi olla pääaineopintoja täydentävän kokonaisuuden, esimerkiksi kiinteistönhallinnan, korjausrakentamisen tai pohjarakentamisen alueelta.


Päivittäjä: Javanainen Päivi, 26.02.2019