Materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Pasi Peura, Risto Ritala
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Jenni Lassila

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan valmistuva opiskelija:


- Tuntee tärkeimmät tiedon ja datan etsimisen menetelmät ja osaa soveltaa kerättyä tietoa ja dataa teknisen ongelman ratkaisemiseen sekä osaa valita oikeat tieteelliset menetelmät ongelman ratkaisemiseksi. Tämä osaaminen korostaa materiaalitieteen tärkeyttä luonnontieteiden ja insinööritieteiden rajapinnalla. Opiskelija osaa lisäksi käsitellä ja analysoida kerättyä tietoa kriittisesti ja alansa tutkimus- ja ammattieettisiä periaatteita seuraten. Tiedon tunnistamista, hankintaa, sekä hankitun tiedon soveltamista ongelman ratkaisuun opitaan tutkinnossa opinnäytetöissä,harjoitustöissä sekä moninaisissa laboratoriotöissä sekä niiden raportoinneissa.

- Osaa soveltaa materiaalitieteen ja luonnontieteiden uusimpia tutkimustuloksia nopeasti teollisuuden tuotteiden, palveluiden tai liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelija kykenee taloudelliseen ajatteluun omalla alallaan ja osaa johtaa omaa toimintaansa työelämässä tavoitteellisesti. Tutkinnossa korostetaan uuden tiedon ja tieteellisten tutkimustulosten seuraamisen tärkeyttä erilaisissa tiedonhaun harjoituksissa, sekä uuden hankitun tiedon soveltamista nopeaan ongelmanratkaisuun erilaisilla soveltavilla harjoitustöillä ja harjoitustehtävillä.

- Osaa soveltaa monimuotoisia kommunikointikeinoja omien tulosten, päätelmien sekä oman asiantuntijuuden esittämiseen ja kommunikointiin niin oman kuin muiden alojen suomalaisille sekä kansainvälisille asiantuntijoille, kuten, esim. fyysikoille, koneinsinööreille, lääkäreille ja/tai lakimiehille. Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä osana työyhteisöä, ja osallistumaan materiaalitekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näitä työelämässä tarvittavia kommunikointitaitoja harjoitellaan koko tutkinnon ajan monipuolisissa poikkitieteellisisissä ryhmä- ja harjoitustöissä, joista osa tehdään myös kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

- Opiskelija ymmärtää digitalisaation merkityksen alallaan ja osaa hyödyntää alansa digitaalisia toimintaympäristöjä. Tieto- ja viestintätekniikan taidot kehittyvät läpi tutkinnon erilaisissa harjoitustöissä ja raportoinneissa.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset materiaalitekniikan jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen edellyttämät matemaattiset perustaidot. Opiskelijalla on alansa esitiedolliset valmiudet syventävien opintojen suorittamiseen.
- Opiskelija osaa hankkia, analysoida ja käsitellä tietoa monipuolisesti, sekä hallitsee tarkoituksenmukaisesti alan tieteelliset menetelmät opinnäytetyön suorittamiseen.
- Opiskelija osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-12287   Master's Thesis Seminar 0 op V  
MOL-32228   Electron Microscopy 5 op IV  
MOL-32307   Materials Performance 5 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 13 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02401   Vektorianalyysi 5 op IV  
MAT-02451   Fourier'n menetelmät 5 op IV  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op IV  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op IV  
MAT-60150   Differentiaaliyhtälöt 5 op IV  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomaterials 30 op
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys 30 op
Materiaalikemia 50 op
Mechanics of Materials 30 op
Metallic and Ceramic Materials 30 op
Metallic and Ceramic Materials 50 op
Polymeric Materials 50 op
Polymeric Materials 30 op


Sivuaineet

Tutkinnon vapaavalintaiseksi opintokokonaisuudeksi voi valita minkä tahansa aine- tai syventävän opintokokonaisuuden, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Tutkintoon tulee kuitenkin sisältyä tekninen tai luonnontieteellinen syventävä kokonaisuus materiaalitekniikan alalta. Ideoita valintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja opintosuunnittelijalta.


Vapaasti valittavat opinnot, 25 op

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (120 op) täyttyy muutoinkin.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee syventävien opintojen alaan liittyvän kokonaisuuden..
- Opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti osana teknistä raporttia.
- Opiskelija osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla kandidaatintutkinto suoritettuna, sekä diplomi-insinöörin tutkinnosta vähintään 60 op ja syventäviä (pääaine) opintoja 20 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty diplomi-insinöörin tutkinnon osalta.


Päivittäjä: Ojala Nina, 12.08.2019