Konetekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Kari Koskinen, Risto Ritala
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Hannele Kulmala

Osaamistavoitteet

- Konetekniikan di-tutkinnon suoritettuaan opiskelija
- pystyy toimimaan työelämässä konetekniikan erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä osallistumaan konetekniikkaa ja teollisuuden tuotantoa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- osaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa toimia niiden ja konetekniikan alan tutkimus- ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- ymmärtää digitalisaation merkityksen omalla alalla ja osaa hyödyntää alansa digitaalisia toimintaympäristöjä ja edistää niiden kehitystä.
- osaa etsiä sekä luoda uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä soveltaen
- osaa käyttää kieli-,viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
- kykenee taloudelliseen ajatteluun omalla alallaan ja osaa johtaa omaa toimintaansa työelämässä tavoitteellisesti.
Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset konetekniikan jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee tarkoituksenmukaiset metodiset valmiudet opinnäytetyön suorittamiseen
- Opiskelija hallitsee tutkinnon edellyttämät matemaattiset perustaidot.
- Opiskelija osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-60150   Differentiaaliyhtälöt 5 op IV  
MEI-11001   Diplomityökurssi 0-1 op V  
MEI-13000   Konetekniikan työelämäyhteistyö- ja harjoittelukurssi 5 op IV  
RAK-32301   Elementtimenetelmän perusteet 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
TIE-02201   Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op 1   IV  
TIE-02301   Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys 30 op
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, laaja 50 op
Lentokonetekniikka 30 op
Lentokonetekniikka 50 op
Life-Cycle Management and Engineering 30 op
Life-Cycle Management and Engineering, Advanced 50 op
Lujuusoppi 30 op
Robotics 30 op
Teollisuustalous B 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio, laaja 50 op
Turvallisuustekniikka 30 op


Sivuaineet

Vapaasti valittavan aineopintokokonaisuuden voi valita TTY:n aine- ja syventävistä opintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Syventävien opintojen ollessa Teollisuustalous B tai Turvallisuustekniikka, tulee tutkinnon toisen kokonaisuuden olla yksi seuraavista: Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, Tuotantotekniikka ja -automaatio, LIfe-cycle Management and Engineering tai Lentokonetekniikka.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (120 op) täyttyy muutoinkin.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee syventävien opintojen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Opiskelija osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla kandidaatintutkinto suoritettuna, sekä diplomi-insinöörin tutkinnosta vähintään 60 op ja syventäviä (pääaine) opintoja 20 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty diplomi-insinöörin tutkinnon osalta.


Päivittäjä: Ojala Nina, 12.08.2019