Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan maisteriohjelma, DI-tutkinto

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Anne Kallioniemi, Minna Kellomäki
Opetuksen suunnittelija: Outi Väisänen

Osaamistavoitteet

- DI-tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- Osaa soveltaa bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan alan uusia menetelmiä ja toimintamalleja biotieteiden, terveysteknologian sekä bioteollisuuden tarpeisiin.
- Osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin kysymyksiin.
- Hallitsee tieteelliset työskentelytavat ja osaa itsenäisesti soveltaa niitä tiedon tulkintaan, analysointiin ja raportointiin.
- Toimii alansa tutkimus- ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- Kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja itsensä johtamiseen.
- Pystyy aktiivisesti seuraamaan alansa kansainvälistä kehitystä ja tuntee sen mahdollisuudet.
- Kykenee kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
- Pystyy toimimaan työelämässä monialaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.
- Osaa hyödyntää kieli-, viestintä-, tietotekniikka- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
- Kykenee kehittämään omaa osaamistaan ja halutessaan etenemään tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen.
- Omaa alansa kannalta riittävän talous- ja johtamisosaamisen ja valmiuden laajentaa tätä osaamista.
- Ymmärtää innovaatiotoiminnan periaatteet ja omaa valmiuksia yrittäjyyteen.
- Osaa soveltaa ja kehittää tekniikan alan uusia menetelmiä, teknologioita ja toimintamalleja biolääketieteessä ja biotieteissä sekä bioteollisuudessa.
- Pystyy vaikuttamaan biotekniikan ja biolääketieteen tekniikan alojen kehitykseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella ja toteuttaa projektin sekä raportoida sen tulokset
- osaa bioteknologia- ja terveysteknologia-alojen tuotteiden kaupallistamisen periaatteet
- tietää alan viranomaismääräykset ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä
- osaa soveltaa matematiikkaa ja matemaattisia ohjelmistoja oman tieteenalan opinnoissa.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-62237   Introduction to Quality and Regulation for Medical Product Development 5 op IV  
BMT-86106   Health Technology and Life Science Business 5 op IV  
Yhteensä 10 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Projektityöopintojaksojen (vaihtoehtoisuus 1) yhteiset osaamistavoitteet: After completing the course, the student: 1... can plan, schedule and manage a project 2... can report on the project in different phases of the schedule 3... is able to utilize methods needed for the project 4... can communicate the results of the project, for example in a form of scientific article and/or scientific presentation 5... can reflect on the success of the project (project plan vs. final report) Huomaathan tarkistaa projektityöopintojaksojen esitietovaatimukset.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-62306   Research Project in Biomedical Engineering 5 op 1   IV  
BMT-62416   Small Samples Data Analysis 5 op 2   IV  
BMT-84006   Project Work in Biomedical Engineering 2-8 op 1   IV  
KEB-26106   Special Project in Bioengineering 2-8 op 1   IV  
MAT-02401   Vektorianalyysi 5 op 2   IV  
MAT-02451   Fourier'n menetelmät 5 op 2   IV  
MAT-02510   Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 2   IV  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op 2   IV  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op 2   IV  
YHTTAY-24036   Research Work 5 op 1   IV  
YHTTAY-25106   Multidisciplinary Project Work 5 op 1   IV  
YHTTAY-26006   Bioinformatics Project 5 op 1   IV  

1. Valittava 5 opintopistettä. Myös listan ulkopuolelta oleva projektityöopintojakso voidaan hyväksyä, mikäli asiasta on etukäteen sovittu syventävän opintokokonaisuuden vastuuprofessorin kanssa.
2. Valittava 5 opintopistettä.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomaterials and Tissue Engineering 50 op
Biomaterials and Tissue Engineering 30 op
Biomedical Micro- and Nanodevices 50 op
Biomedical Micro- and Nanodevices 30 op
Health Technology and Informatics 50 op
Health Technology and Informatics 30 op
Industrial Biotechnology and Synthetic Biology 30 op
Industrial Biotechnology and Synthetic Biology 50 op


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittaviin opintoihin on sisällytettävä yksi vapaasti valittava opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op. Mikäli tutkintoon syventävät opinnot on suoritettu 50 opintopisteen laajuisena, ei vapaasti valittavaa toista opintokokonaisuutta tarvitse suorittaa.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään diplomi-insinöörin tutkinto 120 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 2) syventävät opinnot 3) vapaasti valittava toinen opintokokonaisuus (aineopinnot tai syventävät opinnot) ja 4) diplomityö.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa syventävän opintokokonaisuutensa osaamista ja ratkaista alan vaativia tutkimusongelmia.
- osaa itsenäisesti analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja sekä soveltaa hakemaansa tietoa valittuun tutkimusongelmaan.
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet.
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointii.
- osaa kirjoittaa määrämuotoisen ja rajatun tieteellisen raportin.
- kykenee pitämään tieteellisen esitelmän ja käymään tieteellistä keskustelua.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-23100   Diplomityön tiedonhankinta 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  


Päivittäjä: Väisänen Outi, 22.02.2019