Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan kandidaattiohjelma, TkK-tutkinto

Biotekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Anne Kallioniemi, Minna Kellomäki
Opetuksen suunnittelija: Outi Väisänen

Osaamistavoitteet

- Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan perusteet.
- Ymmärtää alansa tieteellistä ajattelua ja päättelyä.
- Osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin.
- Kykenee turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn.
- Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa.
- Ymmärtää alansa tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- Pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alansa kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
- Kykenee osallistumaan alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Ottaa kaikessa työskentelyssään huomioon monenlaiset toimijat.
- Omaa hyvät työyhteisötaidot ja osaa toimia moniammatillisessa ympäristössä.
- Ymmärtää, että asiantuntijana kehittyminen on elinikäinen prosessi ja oppii sietämään omaa keskeneräisyyttään.
- Omaa peruskäsityksen alan innovaatiotoiminnasta ja yrittäjyydestä.
- Viestii asiantuntijana suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.
- Ymmärtää oman alansa kansainvälisen luonteen.
- Omaa laaja-alaisen ja vankan osaamisen matemaattis-luonnontieteellisistä perusteista.
- Ymmärtää tekniikan mahdollisuudet lääketieteen ja bioteollisuuden sovelluksissa.

Rakenne

Perusopinnot, 95 op

Osaamistavoitteet

- Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- Ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden roolin oman tieteenalan näkökulmasta.
- Tiedostaa ja ymmärtää fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöitä ja luonnonlakeja ja hänellä on valmius soveltaa tietoa oman tieteenalan opintoihin.
- Osaa muotoilla fysikaalisen ja kemiallisen ongelman matemaattiseen muotoon
- On perehtynyt oman tieteenalan kannalta tärkeisiin matemaattisiin käsitteisiin ja menetelmiin SEFI-osaamistasolla 2 (https://www.sefi.be/publication/a-framework-for-mathematics-curricula-in-engineering-education/) ja on saavuttanut insinööritieteissä yleisesti tarvittavassa matematiikassa SEFI-osaamistason 1 .
- Osaa soveltaa matematiikkaa ja matemaattisia ohjelmistoja oman tieteenalan opinnoissa.
- Osaa päätellä loogisesti ja analyyttisesti.
- Fysiikan opinnot suoritettuaan tuntee mekaniikkaan, termodynamiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyvät keskeiset fysikaaliset suureet ja luonnonlait ja osaa ratkaista aihealueisiin liittyviä ongelmia.
- Osaa fysiikan teorioiden avulla tulkita kokeellisten mittausten aikana tekemiään havaintoja sekä analysoida saamiaan tuloksia matemaattisin menetelmin.
- Osaa arvioida saamansa tuloksen oikeellisuutta ja luotettavuutta.
- Osaa antaa perusteltuja selityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta.
- Kemian opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee aineen muutosten ja ominaisuuksia kemiallista taustaa.
- Osaa kuvailla kemian merkityksen tärkeiden luonnollisten ja teollisten prosessien kannalta.
- Hallitsee monipuolisesti kemian perusteet, osaa kuvata kemiallisten yhdisteiden rakenteita ja ymmärtää kemian ja muiden luonnontieteiden välillä olevia yhteyksiä.
- Osaa ratkaista luonnollisten ja teollisten prosessien yksinkertaisia kemiallisia ongelmia.
- Pystyy perustelemaan tekemiään johtopäätöksiä kirjallisesti ja suullisesti.
- Tiedostaa ja ymmärtää kokeellisia menetelmiä ja toimintatapoja.
- Opiskelijalla on valmiudet jatkaa oman alansa opintoja matemaattis-luonnontieteelliseltä pohjalta.
- Yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelija:
- tuntee bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan eri osa-alueet ja niiden perusteet ja osaa soveltaa näitä myöhemmissä opinnoissaan.
- hahmottaa alan tutkimustyön luonteen.
- omaa turvallisen laboratoriotyöskentelyn työtavat ja tuntee tutkimustulosten raportointikäytänteet.
- tuntee hyvän tieteellisen käytännön ja alansa tutkimuseettiset periaatteet sekä toimii niiden mukaisesti.
- ymmärtää ohjelmointikielten perusteet ja osaa hyödyntää niitä yksinkertaisissa ohjelmointitehtävissä.
- tuntee liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovoinnin lähtökohdat.
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa.
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella kielellä.
- hallitsee vähintään yhden vieraan kielen tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
- osaa opiskella ja kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vastuun omasta työstään.

Pakolliset opintojaksot

Opiskelijan on valittava 6 opintopistettä vieraan kielen opintoja. Vieraan kielen opinnot suoritetaan yhdestä seuraavista kielistä: englanti, saksa tai venäjä. Mikäli opiskelija suorittaa vieraan kielen opinnot englannista, suoritetaan KIE-32057 sekä KIE-34107 3 opintopisteen laajuisina.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-10010   Orientoivat opinnot 3 op I  
BMT-10050   Bioteknologia nyt ja tulevaisuudessa 5 op I  
FYS-1050   Yliopistofysiikka 1 5 op I  
FYS-1060   Yliopistofysiikka 2 5 op I  
FYS-1070   Yliopistofysiikka 3 5 op I  
KEB-61411   Laaja kemia 1 5 op I  
KEB-61421   Laaja kemia 2 5 op I  
KIE-32057   Professional Interactions in English/LTT 2-3 op II  
KIE-34107   Academic Writing in English 2-3 op II  
MAT-01120   Insinöörimatematiikka B 1 5 op I  
MAT-01220   Insinöörimatematiikka B 2 5 op I  
MAT-01320   Insinöörimatematiikka B 3 5 op I  
MAT-01520   Insinöörimatematiikka B 5 5 op I  
MAT-02100   Usean muuttujan funktiot 5 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11011   Teollisuustalouden perusteet 5 op III  
YHTTAY-20020   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op III  
YHTTAY-20040   Bioetiikan perusteet 2 op I  
YHTTAY-21001   Solut 10 op II  
YHTTAY-21042   Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus 5 op I  
Yhteensä 93 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet


Suuntaavat opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- - Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot sekä suunaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.
- Opiskelija ymmärtää perusteet kahdelta eri bioteknologian ja/tai biolääketieteen tekniikan alalta.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Esitietovaatimukset aineopintokokonaisuuksiin: Bio- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden tulee valita opintojakso YHTTAY-22040 Molekyylibiologia. Biolääketieteen tekniikan opiskelijoiden tulee valita opintojakso BMT-70116 Tissue Engineering Basics, mikäli he valitsevat painotukseksi Biomateriaalit ja kudostkenologia. Biolääketieteen tekniikan opiskelijoiden tulee valita opintojaks BMT-1211 Mittaus B, mikäli he valitsevat painotukseksi Biolääketieteen laitteet ja järjestelmät.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-1211   Mittaus B 5 op 1   II  
BMT-70116   Tissue Engineering Basics 5 op 1   II  
YHTTAY-22040   Molekyylibiologia 5 op 1   II  
YHTTAY-22201   Bioinformatiikka 5 op 1   II  

1. Valittava 2 opintojaksoa. Valitaan kaksi opintojaksoa.


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 35 op
Biolääketieteen tekniikka 35 op
Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan suuntaavat opinnot 10 op


Sivuaineet

Opiskelijan tulee sisällyttää kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin yksi vapaasti valittava aineopintokokonaisuus 20-30 op.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 2) matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3) opintosuunnan aineopinnot sisältäen suuntaavat opinnot 4) vapaasti valittava aineopintokokonaisuus 5) kandidaatintyö ja -seminaari sekä kypsyysnäyte.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön ja -seminaarin suoritettuaan opiskelija:
- tuntee ajantasaisen tieteellisen näkemyksen valitsemassaan alan erityiskysymyksessä.
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän tieteellisen tutkielman.
- ymmärtää systemaattisen tiedonhankinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäiseen työskentelyyn.
- toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  


Päivittäjä: Väisänen Outi, 22.02.2019