Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Risto Ritala
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Anna Telenius

Osaamistavoitteet

- Automaatiotekniikan DI-tutkinto antaa taidot toimia työelämässä automaatiotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä antaa ymmärryksen automaation vaikutuksista eri toimialoilla. sekä tutkinnon suoritettuaan opiskelija
- osaa hankkia, käsitellä, arvioida, analysoida ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti
- kykenee toimimaan työyhteisön jäsenenä ja edistämään yhteisön ja itsensä työhyvinvointia
- ymmärtää digitalisaation merkityksen tekniikassa ja hyödyntää digitaalisia toimintaympäristöjä
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden, kestävien ja taloudellisesti kannattavien ratkaisujen merkityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa
- pystyy käymään rakentavaa ja asiantuntevaa yhteiskunnallista keskustelua
- omaa alan kannalta riittävän talous- ja johtamisosaamisen ja valmiuden laajentaa tätä osaamista

Automaatiotekniikan DI-tutkinnon syventymiskohteet ovat:
- Automaation tietotekniikka
- Factory automation and industrial informatics (englanninkielinen)
- Robotics (englanninkielinen)
- Systeemien hallinta
- Älykkäät työkoneet, Intelligent Heavy Machines

Syventymiskohteen opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee oman alansa keskeiset teknologiat ja osaa käyttää ja soveltaa alan keskeisiä metodeja ja työkaluja. Lisäksi opiskelija osaa hankkia sekä analysoida tietoa kriittisesti alansa ongelman ratkaisussa. Opiskelija pystyy toteuttamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä sekä tuottaa alalle uutta tietoa ja menetelmiä. Opiskelija tuntee alansa kehityksen ja siten tunnistaa oman osaamisen kehittämisen tarpeen työelämässä. Opiskelija tuntee vastuunsa omasta toiminnastaan ja sen seurauksista sekä tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja alansa tutkimus- ja ammattieettisten periaatteet.

Välttämättömiä työelämätaitoja kuten kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja opitaan erilaisten oppimismuotojen avulla. Opiskelu sisältää yksilö-, projekti-ja ryhmätöitä sekä lopussa itsenäisesti tehtävän diplomityön oman syventymiskohteen alueelta.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 13 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen edellyttämät matemaattiset perustaidot.

Opiskelija:
- kykenee toimimaan työyhteisön jäsenenä ja edistämään yhteisön ja itsensä työhyvinvointia
- ottaa työskentelyssään huomioon monenlaiset toimijat
- toimii tarkoituksenmukaisesti monimutkaisissa tilanteissa
- ymmärtää verkostojen merkityksen työelämässä ja omaa kyvyn kehittää omia verkostojaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- toimii alansa tutkimus- ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- soveltaa yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteisössä ja yhteiskunnallisesti eettisiin arvoihin perustuen ja osaamistaan hyödyntäen
- toimii työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tehtävän edellyttämällä tavalla osana yhteisöä, kuten tiimiä tai projektiryhmää
- hallitsee vähintään yhden vieraan kielen tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen- Opiskelija osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Suoraan DI-tutkintoon tullut AMK-opiskelija ei voi sisällyttää harjoittelua tutkintoon.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-1958   Master's Thesis Seminar in Automation 0 op V  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 3 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Automaation tietotekniikasta d-työn tekevä suoraan DI-tutkintoon valittu AMK-opiskelija valitsee toisen matematiikan listalta. Automaation tietotekniikka: Operaatiotutkimus; Factory Automation and Industrial Informatics: Algoritmimatematiikka, Matriisilaskenta; Robotics: Differentiaaliyhtälöt, Matriisilaskenta; Systeemien hallinta: Differentiaaliyhtälöt, Matriisilaskenta; Älykkäät työkoneet: Differentiaaliyhtälöt, Matriisilaskenta

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-07001   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3-5 op 1   IV  
KIE-08007   Intercultural Communication Skills 3-5 op 1   IV  
KIE-08107   Intercultural Workplace 2-3 op 1   IV  
KIE-14001   Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä) 2 op 1   IV  
KIE-23101   Ruotsin kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito 2 op 1   IV  
KIE-34107   Academic Writing in English 2-3 op 1   IV  
KIE-34606   International Negotiations 4 op 1   IV  
KIE-42100   Arkielämän suullista saksaa 2 op 1   IV  
KIE-43101   Saksan kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito 2 op 1   IV  
KIE-63000   Venäjän keskustelukurssi 2 op 1   IV  
KIE-63100   Venäjän kirjallinen ja suullinen esitystaito 2 op 1   IV  
MAT-02651   Algoritmimatematiikka 5 op 2   IV  
MAT-02701   Operaatiotutkimus 5 op 3   IV  
MAT-60000   Matriisilaskenta 5 op 2   IV  
MAT-60150   Differentiaaliyhtälöt 5 op 2   IV  

1. Valittava 5 opintopistettä. valittava vähintään 5 op kieli- ja viestintäopintoja
2. Valittava 10 opintopistettä. Factory Automation and Industrial Informatics: Algoritmimatematiikka, Matriisilaskenta; Robotics: Differentiaaliyhtälöt, Matriisilaskenta; Systeemien hallinta: Differentiaaliyhtälöt, Matriisilaskenta; Älykkäät työkoneet: Differentiaaliyhtälöt, Matriisilaskenta
3. Valittava 5 opintopistettä. Automaation tietotekniikka

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation tietotekniikka 30 op
Factory Automation and Industrial Informatics 30 op
Robotics 30 op
Systeemien hallinta 30 op
Intelligent Heavy Machines 30 op
Intelligent Heavy Machines 50 op


Sivuaineet

Opiskelija voi valita sivuaineen vapaasti aine- tai syventävistä opintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Ideoita sivuainevalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta. Jos kokonaisuus, josta diplomityö tehdään, on 50 op, vapaasti valittavaa kokonaisuutta ei tarvitse sisällyttää tutkintoon.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Tutkinto täydennetään 120 op:n laajuuteen.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.
Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- hakea tietoa eri tietolähteistä ja käsittelellä, arvioida, analysoida ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- toimia tavoitteellisesti ja organisoida toimintansa sovitun aikataulun puitteissa
- toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä sekä tuottaa alalle uutta tietoa ja menetelmiä

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto, vähintään 20 opintopistettä pääaineen syventäviä opintoja sekä kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta ja hyväksytty diplomi-insinöörintutkinnon HOPS.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Mikäli haluat tehdä diplomityön muuhun kuin listattuihin pääainevaihtoehtoihin, olethan yhteydessä suunnittelijaan.

Päivittäjä: Ojanperä Heidi, 04.02.2020