Arkkitehtuurin TkK-tutkinto-ohjelma

Arkkitehtuuri

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Olli-Paavo Koponen
Tiedekunnan sihteeri: Kati Cosby
Opetuksen suunnittelija: Marleena Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Suoritettuaan tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurista opiskelija osaa:
-Tunnistaa omat oppimistarpeensa
-Käyttää vuorovaikutustaitoja erilaisissa yhteisöissä
-Käyttää omaa äidinkieltä tehokkaasti lukemiseen, kirjoittamiseen, puhumiseen ja kuunteluun
-Käyttää suomen- ja ruotsin kieltä sillä tasolla, joka lain mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä ja joka on tarpeen arkkitehtuurin alan kannalta
-Soveltaa erilaisia visuaalisen ilmaisun keinoja ja tekniikoita itsensä ilmaisuun ja ideoiden markkinointiin
-Kerätä, luokitella ja arvioida kriittisesti tietoa
-Tunnistaa keskeisimmät arkkitehtuurin alaan liittyvät käsitteet
-Käyttää yleisimpiä arkkitehtuurin menetelmiä sekä tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteet
-Ratkaista luovasti erilaisia ongelmia eri mittakaavatasoilla ottaen huomioon rakennetun ympäristön ja ihmisen välisen suhteen
-Arvioida käyttäjien tarpeita ja suunnitella ratkaisuja talouden ja määräysten asettamissa puitteissa
-Suunnitella innovatiivisesti esteettiset ja tekniset vaatimukset täyttäviä rakennuksen ja kaupunkitilan
-Tunnistaa ja analysoida arkkitehtuurin alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä myös vähintään yhdellä vieraalla kielellä
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja edellytykset opintojen jatkamiseen arkkitehdin tutkinnossa.

Rakenne

Perusopinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-soveltaa erilaisia visuaalisen ilmaisun keinoja ja tekniikoita itsensä ilmaisuun ja ideoiden markkinointiin
-kerätä tietoa
-käyttää omaa äidinkieltä hyvin puhumiseen ja kuunteluun
-käyttää suomen- ja ruotsin kieltä sillä tasolla, joka lain mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä ja joka on tarpeen arkkitehtuurin alan kannalta
-käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä arkkitehtuurin alan kehityksen ja sen yhteiskunnallisen merkityksen seurantaan

Pakolliset opintojaksot

Arkkitehtuurimedian erilaisia toteutuskertoja on suoritettavat yhteensä 10 op edestä ja Taiteen toteutuskertoja kolme erilaista yhteensä 15 op. Ruotsin kielen opintojakson sijaan suoritetaan Suomen kielen kielikoe, jos koulusivistyskielenä on ollut ruotsi. English for Architect -opintojakson sijaan voi suorittaa myös muita vieraan kielen opintoja min. 3 op ja vähintään tasolla B2.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-00141   Taide 1-15 op I  
ARK-00142   Arkkitehtuurimedia 1-10 op I  
ARK-00143   Työmaaharjoittelu 5 op III  
ARK-01141   Johdatus arkkitehtuurin opiskeluun I 2-4 op I  
KIE-22030   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/ARK 3 op I  
KIE-32106   English for Architects 3 op I  
Yhteensä 14 op  

Pääaine 110 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-tunnistaa omat oppimistarpeensa
-käyttää vuorovaikutustaitoja erilaisissa yhteisöissä
-käyttää omaa äidinkieltä tehokkaasti lukemiseen, kirjoittamiseen, puhumiseen ja kuunteluun
-kerätä, luokitella ja arvioida kriittisesti tietoa
-tunnistaa keskeisimmät arkkitehtuurin alaan liittyvät käsitteet
-käyttää yleisimpiä arkkitehtuurin menetelmiä sekä tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteet
-ratkaista luovasti erilaisia ongelmia eri mittakaavatasoilla ottaen huomioon rakennetun ympäristön ja ihmisen välisen suhteen
-arvioida käyttäjien tarpeita ja suunnitella ratkaisuja talouden ja määräysten asettamissa puitteissa
-suunnitella innovatiivisesti esteettiset ja tekniset vaatimukset täyttäviä rakennuksen ja kaupunkitilan

Pakolliset opintojaksot


Vapaasti valittavat opinnot, 20 op

Täydentävät opintojaksot


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osoittaa tekniikan kandidaatin tutkinnon vaatiman kypsyyden kandidaatintyöllä. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja soveltaa sitä, sekä kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-03151   Arkkitehtuurin kandidaatintyöseminaari 0 op III  
OPN-9161   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  


Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 26.02.2019