Arkkitehdin tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Olli-Paavo Koponen
Tiedekunnan sihteeri: Kati Cosby
Opetuksen suunnittelija: Marleena Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Suoritettuaan arkkitehdin tutkinnon opiskelija osaa:
-Kehittää itseään ja ottaa vastuun omasta ammattitaidosta
-Käyttää aktiivisesti vuorovaikutus-, kieli- ja verkostoitumistaitoja monialaisissa ja monikulttuurisissa yhteisöissä
-Perustella valitsemansa ratkaisut ja esittää ja vakuuttaa ne kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti selkeästi eri tekniikoita hyödyntäen
-Soveltaa kriittisesti ja systemaattisesti ammatillista ja eri tieteenalojen tietoa
-Soveltaa arkkitehtuurin teorioita ja menetelmiä ja käyttää tieteellisiä työskentelytapoja
-Kehittää ja soveltaa erilaisia vastuullisia ratkaisumalleja itsenäisesti ja luovasti mittakaavasta riippumatta ottaen huomioon ihmisen ja ympäristön välisen suhteen
-Suunnitella ja yhdistää erilaisia asioita laajaksi ja tavoitteelliseksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi ja ymmärtää eri tekijöiden merkityksen kokonaisuuteen
-Tulkita asiakkaiden, käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeita ja suunnitella ratkaisuja talouden, määräysten, aikataulujen, ilmaston, ammattietiikan, kestävän rakentamisen, estetiikan ja tekniikan asettamissa puitteissa
-Suunnitella innovatiivisesti esteettiset, tekniset, tilalliset ja toiminnalliset vaatimukset täyttäviä turvallisia, vastuullisia ja esteettömiä rakennettuja ympäristöjä
-Arvioida arkkitehtuurin alan kehitystä ja perustella mielipiteitään arkkitehtuuria koskevassa kansainvälisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
-Toimia arkkitehdin ammatissa itsenäisesti ja vastuullisesti ja arvioida työnsä laatua
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet arkkitehdin ammattiin, elinikäiseen oppimiseen ja edellytykset tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin. Arkkitehdin tutkinto täyttää EU-direktiivin 2005/36/EY mukaiset vaatimukset.

Rakenne

General Studies 40 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-perustella valitsemansa ratkaisut ja esittää ja vakuuttaa ne kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti selkeästi eri tekniikoita hyödyntäen
-kehittää itseään ja ottaa vastuun omasta ammattitaidosta
-käyttää aktiivisesti vuorovaikutus-, kieli- ja verkostoitumistaitoja monialaisissa ja monikulttuurisissa yhteisöissä
-suunnitella innovatiivisesti esteettiset, tekniset, tilalliset ja toiminnalliset vaatimukset täyttäviä turvallisia, vastuullisia ja esteettömiä rakennettuja ympäristöjä
-tulkita asiakkaiden, käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeita ja suunnitella ratkaisuja talouden, määräysten, aikataulujen, ilmaston, ammattietiikan, kestävän rakentamisen, estetiikan ja tekniikan asettamissa puitteissa
-kehittää ja soveltaa erilaisia vastuullisia ratkaisumalleja itsenäisesti ja luovasti mittakaavasta riippumatta ottaen huomioon ihmisen ja ympäristön välisen suhteen

Pakolliset opintojaksot

Täydentävät opintojaksot

Courses are only selected, if taking part in Sustainable Architecture Degree Programme.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04246   Introduction to Architecture Studies II 1-2 op IV  
KIE-10016   Starting Finnish 3 op IV  


Pääaine 50 op

Osaamistavoitteet

- Rakennusperinnön hoito opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-hallita historialliseen ympäristöön sijoittuvan täydennysrakentamisen suunnitteluperusteet sekä niitä ohjaavan vallitsevan käytännön mukaisen suunnitteluteorian
-hallita arkkitehtonisen restauroinnin perusteet ja sen taustalla olevien arvotusmenetelmien soveltamisen osana käytännön restaurointisuunnittelua
-tuntea keskeisen restauroinnin historian ja teorian ja osaa sen pohjalta laatia rakennushistoriallisen selvityksen
-tuntea rakennuskannan eri-ikäisten osien arkkitehtoniset ja tekniset perusominaisuudet ja osaa analysoida rakennusten korjaus- ja muutostarpeet
-hallita arkkitehtonisen muutossuunnittelun olemassa olevan rakennuksen kontekstissa ja osaa perustella tekemänsä suunnitteluvalinnat suhteessa teknisiin reunaehtoihin sekä arkkitehtuurin ja restauroinnin teoriaan
-tuntea rakennusten keskeiset ympäristövaikutukset ja kiertotalouden periaatteet sekä hallitsee rakennusten elinkaaren ja rakennusosien uudelleenkäytön suunnittelun perusteet
-nimetä ja ymmärtää rakentamiseen liittyvän suomalaisen säännösjärjestelmän tasot ja hierarkian sekä suunnittelu- ja rakentamisprosessin eri vaiheet ja osapuolet
-tuntea rakentamisen keskeiset muutostrendit yhteiskunnassa: globalisaation, digitalisoitumisen, kestävän kehityksen, energia- ja resurssitehokkuuden ja näiden vaikutukset arkkitehtuuriin, suunnitteluun ja rakentamiseen
-kuvata arkkitehtisuunnitteluvaiheen resursointiin ja aikataulutukseen liittyvät tekijät sekä suunnittelun tarjouspyyntö- ja sopimusmenettelyt ja tietomallintamisen pääperiaatteet
-tuntea rakennusten suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuusluokat sekä rakennuttamisen eri toteutusmallit ja rakentamisen urakkamuodot

Pakolliset opintojaksot


Pääaine 45 op

Osaamistavoitteet

- After completing the Advanced Studies in Architectural Design, student is able to:
-create and develop architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements
-describe, critically experiment and apply the principles and theories of architecture and the related fields such as history, art and design
-interpret and develop the central architectonic, spatial, structural, functional and form-generating premises and thinking of the design of buildings and their impact on human needs
-evaluate and design the immediate environment of buildings, context and their relation to the cityscape
-analyze and implement the principles of sustainable development and to distinguish and to integrate the structural and technical building systems
-evaluate and develop the functional, technical and artistic entities and to critically identify and respond to the social, cultural, environmental and economic implications of architectural design
-develop and implement critical, abstract and conceptual thinking, taking responsibility for own learning and time management
-develop independent and collaborative process thinking and the prerequisites for interdisciplinary collaboration
-manage a demanding project and to develop presentation techniques and communication skills

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Students with general studies (45 cr) choose courses worth of 15 cr and students with general studies (40cr) choose courses worth of 20 cr.


Pääaine 50 op

Osaamistavoitteet

- Yhdyskuntasuunnittelun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-suunnitella kestävää, toimivaa, viihtyisää ja taiteellisesti korkeatasoista kaupunkitilaa ja -rakennetta
-neuvotella ja toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
-tunnistaa kaupunkitilan ja -mittakaavan merkityksen ja osaa käyttää eri mittakaavatasoja suunnitteluprosessissa
-hahmottaa kaupunkimuutoksen ja suunnittelun ajalliset ulottuvuudet ja osaa ottaa ne suunnittelussa huomioon
-hallita tärkeimmät yhdyskuntasuunnittelun analyysimetodit ja osaa tehdä analyysejä suunnittelun pohjaksi
-hallita suunnittelujärjestelmän rakenteen ja peruspiirteet sekä osaa tarkastella sitä kriittisesti
-tunnistaa erilaiset yhteiskunnalliset diskurssit ja yhdyskuntasuunnittelun sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset reunaehdot

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04233   Yhdyskuntasuunnittelun teoria II 5 op IV  
ARK-05146   Writing Architecture 5 op V  
ARK-05236   Urban Planning and Design V 10 op V  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Opintokokonaisuus ei ole pakollinen arkkitehdin tutkinnon rakenteessa (tutkintorakenne 2019-20 lähtien). Kokonaisuuteen voi sisällyttää tutkinnon vähimmäisvaatimuksia ylittäviä opintoja, jotka eivät sovellu syventäviksi opinnoiksi, kuten kieli- ja viestintäopintoja, ammattiharjoittelua tai vaihdossa suoritettuja ei-syventäviä opintoja.

This study module is not mandatory in the MSc(Arch) -degree structure (degree structure valid from 2019-20). You may include studies, that exceed the degre requirements (e.g. additional language courses).


Diplomityö, 30 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-05156   Master's Thesis Seminar in Architecture 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  
Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 16.08.2019