Pohjarakentaminen, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Tim Länsivaara

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija;
- osaa monipuolisesti analysoida, mitoittaa ja suunnitella erilaisia pohjarakenteita ottaen huomioon liittyvien rakenteiden asettamat vaatimukset
- hallitsee geoteknisen mitoituksen periaatteet ja osaa käyttää ajanmukaisia laskentatyökaluja
- tunnistaa perustusten vahvistamisen tarpeet ja osaa valita ja mitoittaa kohteeseen soveltuvat menetelmät
- tuntee perustamistavat ja alueellisessa esirakentamisessa käytettävien menetelmien perusperiaatteet
- syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella (täydentävät opintojaksot)

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Rakennesuunnittelu 40 op Pakollinen
Rakennustuotanto 30 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-23526 Computational Geotechnics 5 op IV  
RAK-23530 Perustusten vahvistaminen 5 op V  
RAK-23546 Computational Geotechnics II 5 op IV  
RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka 5 op V  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus voidaan täydentää 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RAK-22321 Maarakennustekniikka 5 op
RAK-22411 Kalliorakennustekniikan perusteet 5 op
RAK-23420 Kalliorakenteiden suunnittelu 5 op
RAK-23621 Geoympäristötekniikka 5 op
RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa 5 op
RAK-33600 Sillanrakennuksen perusteet 3 op
RAK-33800 Kiertotalous talonrakentamisessa 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on pääaineiden Rakennesuunnittelu ja Rakennustuotanto täydentävä kokonaisuus. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 20 - 30 opintopisteen laajuisena. Kokonaisuus on koottu siten, että sopivilla opintojaksovalinnoilla on mahdollista täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämät pohjarakennesuunnittelijan pätevyysvaatimuksia vastaavat opinnot.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019