Ympäristötekniikan maarakenteet, syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata keskeisimpien yhdyskuntateknisten rakenteiden suunnittelun periaatteet ja tavanomaiset rakenneratkaisut
- osaa toimia yhteistyössä maarakenteiden erityisasiantuntijoiden kanssa
- osaa kuvata ja arvioida ihmisen toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia erityisesti maaperään ja pohjaveteen, valita maaperäolosuhteisiin soveltuvia pilaantuneen maan kunnostusmenetelmiä ja suunnitella rakenteita ympäristövaikutuksien rajoittamiseksi
- osaa kuvailla suomalaisen maaperän geologiset muodostumat, veden esiintymisen ja liikkeet maaperässä sekä maaperän vaikutuksen maankäytön suunnitteluun
- syventää osaamistaan maarakentamisesta, geoteknisestä mitoittamisesta tai yhdyskuntasuunnittelusta.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Bio- ja ympäristötekniikka 35 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-21001 Geotekniikan perusteet 5 op IV  
RAK-22211 Maaperägeologia 5 op IV  
RAK-23621 Geoympäristötekniikka 5 op IV  
RAK-23690 Yhdyskuntatekniikan rakenteet 3 op IV  
Yhteensä 18 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään 20 - 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
ARK-03031 Kaupunkien suunnittelu 5 op
RAK-22111 Maamekaniikka 5 op
RAK-22321 Maarakennustekniikka 5 op
RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa 5 op
RAK-52150 Infrahankkeen tuotannon hallinta 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelman opiskelijoille, joiden syventävä opintokokonaisuus on ympäristötekniikka.


Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 26.02.2019