Uusiutuvat sähköenergiateknologiat, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Valkealahti, Sami Repo, Risto Mikkonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa luokitella erityyppistä uusiutuvaa energiaa hyödyntävät teknologiat ja pystyy analysoimaan kyseisillä energialähteillä toteutettuja energiajärjestelmiä. Opiskelija pystyy kuvaamaan eri teknologioiden toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä niiden teknologisen kehitysvaiheen ja soveltamispotentiaalin tulevaisuudessa. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa energian tuotannon ja kulutuksen rakenteen Suomessa ja globaalisti sekä pystyy suhteuttamaan niihin uusiutuvan energian sekä teknisen että taloudellisen potentiaalin.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on vahva luonnontieteellinen käsitys uusiutuvista sähköenergiateknologioista. Hän osaa kertoa, mitkä ilmiöt vaikuttavat oleellisimmin eri teknologioissa, ja miten toimintaolosuhteiden muutokset vaikuttavat sähköenergian tuotanto-odotuksiin. Opiskelija saa valmiudet päätellä itse myös sellaisia syy-seuraus-suhteita, joita kursseilla ei ole suoraan käsitelty.
- Opiskelija osaa arvioida uusiin sähköenergian tuotantomuotoihin liittyviä suunnittelu- ja kehityshankkeita, uusia sähköenergian tuotantojärjestelmiä ja -tekniikoita sekä käyttää niitä niin tuotteita valmistavassa teollisuudessa kuin energiayhtiöissä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat 20 op Pakollinen uusiutuvien sähköenergiateknologioiden tekniikan kandidaatin opintojen aineopintokokonaisuus tarjoaa riittävät esitiedot maisteriavaiheen pääaineopinnoille.

Mikäli sähkötekniikan suuntaavia opintoja ei ole suoritettu Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin opintojen yhteydessä, tulee pakollisina esitietoina suorittaa opintojaksot DEE-10100 Piiriteoria ja DEE-11011 Sähköenergiajärjestelmät. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka 5 op III  
DEE-53117 Solar Power Systems 5 op IV  
DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op IV  
DEE-54107 Wind Power Systems 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op IV  
DEE-24137 Distributed Energy Resources in Electricity Networks 5 op V  
DEE-33116 Power Electronics Converters 5 op V  
DEE-54011 Suprajohtavuus 5 op V  
DEE-54206 Electrical Energy Storages and Electric Vehicles 5 op V  

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019