Lujuusoppi, syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Reijo Kouhia, Jari Mäkinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet koneiden ja laitteiden analysointiin liittyviin laskenta- ja suunnittelutehtäviin. Opiskelija osaa analysoinnissa tarvittavat keskeiset teoriat ja niihin liittyvät numeeriset ratkaisumenetelmät, kuten elementtimenetelmän. Opiskelija oppii matemaattisesti mallintamaan, analysoimaan ja simuloimaan koneiden rakenteissa, koneenosien kosketuspinnoissa ja ympäristössä tapahtuvia prosesseja ja satunnaisilmiöitä. Tämän myötä hän oppii ymmärtämään yksityiskohtaisesti koneiden kestävyyteen, energiatehokkuuteen, käyttövarmuuteen tai turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.
Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia vaativissa suunnittelutehtävissä, jossa tarvitaan syvällistä laskennallista analyysia ja simulointia. Opintokokonaisuus tarjoaa hyvät edellytykset osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja jatko-opintojen kautta mallinnustaitoja vaativiin tuotekehitys, opetus- ja tutkimustehtäviin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Rakennesuunnittelu 40 op Pakollinen rakennustekniikan opiskelijoille pakollinen esitieto

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet 5 op 3   IV  
RAK-32320 Johdatus materiaalimalleihin 5 op 1   IV  
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 5 op 2   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. sekä kone- materiaali- että rakennustekniikan opiskelijoille pakollinen opintojakso
2. Valittava 1 opintojaksoa. rakennustekniikan opiskelijoille pakollinen opintojakso
3. Valittava 1 opintojaksoa. kone- ja materiaalitekniikan opiskelijoille pakollinen opintojakso

Täydentävät opintojaksot

Materiaalitekniikan opiskelijoille suositeltavia opintojaksoja ovat RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit, RAK-33060 Murtumismekaniikka- ja väsyminen ja RAK-33046 Dynamics of Structures.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit 5 op
RAK-33031 Rakenteiden stabiilius 5 op
RAK-33046 Dynamics of Structures 5 op
RAK-33056 Continuum Mechanics 5 op
RAK-33060 Murtumismekaniikka ja väsyminen 5 op
RAK-33070 Elementtimenetelmän jatkokurssi 5 op
RAK-33081 Kantavien rakenteiden optimointi 5 op

Lisätiedot

Rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa opintokokonaisuus on rakennesuunnittelu opintokokonaisuutta täydentävä kokonaisuus. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 20 - 30 opintopisteen laajuisena.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.01.2020