Lujuusoppi, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Reijo Kouhia, Jari Mäkinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet koneiden ja laitteiden analysointiin liittyviin laskenta- ja suunnittelutehtäviin. Opiskelija osaa analysoinnissa tarvittavat keskeiset teoriat ja niihin liittyvät numeeriset ratkaisumenetelmät, kuten elementtimenetelmän. Opiskelija oppii matemaattisesti mallintamaan, analysoimaan ja simuloimaan koneiden rakenteissa, koneenosien kosketuspinnoissa ja ympäristössä tapahtuvia prosesseja ja satunnaisilmiöitä. Tämän myötä hän oppii ymmärtämään yksityiskohtaisesti koneiden kestävyyteen, energiatehokkuuteen, käyttövarmuuteen tai turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.
Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia vaativissa suunnittelutehtävissä, jossa tarvitaan syvällistä laskennallista analyysia ja simulointia. Opintokokonaisuus tarjoaa hyvät edellytykset osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja jatko-opintojen kautta mallinnustaitoja vaativiin tuotekehitys, opetus- ja tutkimustehtäviin.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet 5 op IV  
RAK-32320 Johdatus materiaalimalleihin 5 op IV  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit 5 op
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 5 op
RAK-33031 Rakenteiden stabiilius 5 op
RAK-33046 Dynamics of Structures 5 op
RAK-33056 Continuum Mechanics 5 op
RAK-33060 Murtumismekaniikka ja väsyminen 5 op
RAK-33070 Elementtimenetelmän jatkokurssi 5 op
RAK-33081 Kantavien rakenteiden optimointi 5 op

Päivittäjä: Ojala Nina, 22.02.2019