Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, laaja, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Asko Ellman, Tero Juuti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa valmistettavuuden ja tuoteparametrien perusteet, osaa soveltaa konejärjestelmien mallinnusta ja simulointia sekä tuntee suunnittelumetodiikkaa ja osaa soveltaa sitä tarpeen mukaan. Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija voi suuntautua koneensuunnittelun ja/tai tuotekehityksen opintoihin.

Koneensuunnittelun opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee koneen osien ja konejärjestelmien suunnittelun ja mitoituksen. Tuotekehityksen opinnot suoritettuaan hän ymmärtää moniteknisten tuotteiden tuotekehitysprosesseihin ja tuotekehitysprojekteihin liittyvät teoriat ja niitä tukevat menetelmät sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Molempia suuntautumisvaihtoehtoja tuetaan konepajateollisuuden keskeisiä valmistusmenetelmiä koskevilla opinnoilla.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on vahva pohja kone- ja tuotesuunnittelun sekä tuotekehityksen teknisiin asiantuntijatehtäviin. Hän osaa ratkaista konetekniikan monitahoisia ongelmia ja tehdä päätöksiä monimutkaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää alan tutkimus- ja ammattieettiset periaatteet ja osaa toimia työyhteisön ja siihen liittyvän verkoston jäsenenä. Hän pystyy soveltamaan alan digitaalisia toimintaympäristöjä ja tuottaa alalle uutta tietoa ja menetelmiä. Hän kykenee viestimään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja hallitsee oman alansa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon. Hän kykenee työn suunnitteluun, itsenäiseen työskentelyyn ja asiantuntijatehtävissä ja tarvittaessa toimimaan lähijohtajana.

Opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kone- ja tuotantotekniikka 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet 5 op IV  
MEI-41207 Systems Engineering 5 op IV  
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu 5 op IV  
MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 5 op IV  
MEI-61007 Computer Aided Engineering 5 op IV  
MOL-81017 Introduction to Tribology 5 op IV  
MOL-82056 Dimensioning of Machine Elements 5 op IV  
Yhteensä 35 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MEI-19006 Advanced Project Work 5 op 2 V  
MEI-40611 Koneensuunnittelun metodiikat 5 op 2 III  
MEI-43016 Model-based Design of Machine Systems 5 op 3 IV  
MEI-46201 Modulaaristen tuotteiden suunnittelu 5 op 2 IV  
MEI-46402 Design Thinking ja teollinen muotoilu 5 op 2 III  
MEI-46801 Suunnittelutyön johtaminen 5 op 2 IV  
MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu 5 op 1 IV  
MOL-82036 Advanced Tribology 5 op 3 IV  
RAK-32301 Elementtimenetelmän perusteet 5 op 3 IV  
RAK-33046 Dynamics of Structures 5 op 3 IV  
TTI-60006 Challenge Based Innovation Project Course 10 op 1 V  

1. Mahdollinen tuotekehitykseen painottuville opiskelijoille
2. Suositeltava tuotekehitykseen painottuville opiskelijoille
3. Suositeltava koneensuunnitteluun painottuville opiskelijoille

Lisätiedot

Kokonaisuuden voi suorittaa joko 30 op:n TAI 50 op:n laajuisena. Jos haluat suorittaa kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, katso kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot eri kokonaisuudesta.

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 05.11.2019