Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Asko Ellman, Tero Juuti, Arto Lehtovaara

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa tuotesuunnittelun ja valmistettavuuden perusteet, osaa soveltaa konejärjestelmien mallinnusta ja simulointia sekä tuntee suunnittelumetodiikkaa ja osaa soveltaa sitä tarpeen mukaan. Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija voi suuntautua koneensuunnittelun ja/tai tuotekehitysopin opintoihin.

Koneensuunnittelun opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee koneen osien ja konejärjestelmien suunnittelun ja mitoituksen. Tuotekehityksen opinnot suoritettuaan hän ymmärtää moniteknisten tuotteiden tuotekehitysprosesseihin ja tuotekehitysprojekteihin liittyvät teoriat ja niitä tukevat menetelmät sekä osaa käyttää omaa työkalupakkiaan käytännön suunnitteluhaasteissa. Molempia suuntautumisvaihtoehtoja tuetaan konepajateollisuuden keskeisiä valmistusmenetelmiä koskevilla opinnoilla.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on vahva pohja kone- ja tuotesuunnittelun sekä tuotekehityksen teknisiin asiantuntijatehtäviin. Hän osaa ratkaista konetekniikan monitahoisia ongelmia ja tehdä päätöksiä monimutkaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää alan tutkimus- ja ammattieettiset periaatteet ja osaa toimia työyhteisön ja siihen liittyvän verkoston jäsenenä. Hän pystyy soveltamaan alan digitaalisia toimintaympäristöjä ja tuottaa alalle uutta tietoa ja menetelmiä. Hän kykenee viestimään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja hallitsee oman alansa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon. Hän kykenee työn suunnitteluun, itsenäiseen työskentelyyn ja asiantuntijatehtävissä ja tarvittaessa toimimaan lähijohtajana.

Opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kone- ja tuotantotekniikka 40 op Pakollinen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Mechatronics 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-41207 Systems Engineering 5 op IV  
MEI-61007 Computer Aided Engineering 5 op IV  
Yhteensä 10 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet 5 op 1   IV  
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu 5 op 1   IV  
MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 5 op 2   IV  
MEI-46201 Modulaaristen tuotteiden suunnittelu 5 op 2   IV  
MOL-81017 Introduction to Tribology 5 op 1   IV  
MOL-82056 Dimensioning of Machine Elements 5 op 1   IV  

1. Valittava 4 opintojaksoa. Koneensuunnittelun ja mekatroniikan suuntautuminen
2. Valittava 2 opintojaksoa. Tuotekehityksen suuntautuminen

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MEI-19006 Advanced Project Work 5 op 1 V  
MEI-19107 Changing Subject Course on Mechanical Engineering and Industrial Systems 5 op IV  
MEI-40611 Koneensuunnittelun metodiikat 5 op IV  
MEI-43016 Model-based Design of Machine Systems 5 op IV  
MEI-46402 Design Thinking ja teollinen muotoilu 5 op 1 III  
MEI-46801 Suunnittelutyön johtaminen 5 op 1 IV  
MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu 5 op IV  
MOL-82036 Advanced Tribology 5 op IV  

1. Suositeltava Tuotekehityksen suuntautumiseen.

Lisätiedot

Kokonaisuuden voi suorittaa joko 30 op:n TAI 50 op:n laajuisena. Jos haluat suorittaa kokonaisuuden 50 op:n laajuisena, katso kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot eri kokonaisuudesta.

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 05.11.2019