Infrarakenteet, 40 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa selittää yhdyskuntien maankäytön suunnittelun tavoitteet, prosessit, käsitteet, kaavamerkinnät ja toimijat
- osaa selittää hydrologisten olosuhteiden vaikutukset ja arvioida niistä aiheutuvia riskejä rakennetussa ympäristössä ja suunnitella kohdekohtaisia hulevesien ja tulvien hallintaratkaisuja
- osaa valita tavanomaisimpien yhdyskuntateknisten rakenteiden toteutuksessa käytettävät materiaalit ja rakenneratkaisut, selittää rakenteiden geoteknisen ja rakenteellisen mitoituksen periaatteet ja käyttää rakenteiden mitoituksessa ajanmukaisia laskentatyökaluja
- osaa kuvata maaperäolosuhteiden vaikutusta maankäytön suunnitteluun ja tunnistaa kustannustasoon vaikuttavia tekijöitä
- tuntee infrahankkeiden erilaisia urakkamuotoja ja osaa muodostaa infrarakentamishankkeen määrälaskentaan pohjautuvan kustannusarvion
- osaa kuvata ja arvioida ihmisen toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia erityisesti maaperään ja pohjaveteen, valita maaperäolosuhteisiin soveltuvia pilaantuneen maan kunnostusmenetelmiä ja suunnitella rakenteita ympäristövaikutuksien rajoittamiseksi
- osaa selittää infrarakenteiden tuotantoprosessin keskeisimmät osatehtävät ja osaa soveltaa osaamistaan käytännön infrahankkeiden toteutukseen
- osaa valita, käyttää ja hankkia luonnonmateriaaleja ja niitä korvaavia uusiomateriaaleja elinkaaritehokkuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti sekä etsiä tietoa uusiomateriaaleista ja arvioida niiden käytön ympäristövaikutuksia
- syventää osaamistaan joko pohjarakenteiden suunnittelussa tai infrarakenteiden korjaamisessa ja elinkaaren hallinnassa (täydentävät opintojaksot)

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Yhdyskuntatekniikka 40 op Pakollinen tai Yhdyskuntatekniikka (50 op)

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Geotekninen suunnittelu 20 op
Kalliorakentaminen 20 op
Kunnallistekniset rakenteet 20 op
Liikennejärjestelmät infrarakentamisessa 20 op
Väylärakenteet 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-03031 Kaupunkien suunnittelu 5 op V  
KEB-25310 Soveltava hydrologia 5 op V  
RAK-23350 Infrarakenteiden tekninen suunnittelu 5 op IV  
RAK-23526 Computational Geotechnics 5 op IV  
RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka 5 op IV  
RAK-23621 Geoympäristötekniikka 5 op IV  
RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa 5 op IV  
RAK-52150 Infrahankkeen tuotannon hallinta 5 op IV  
Yhteensä 40 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-15 op
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito 5 op
RAK-23511 Pohjarakenteet 5 op
RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät 5 op
RAK-23650 Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet 5 op
RAK-43611 Tietokantaperusteiset järjestelmät 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus antaa pohjatiedot geoteknisen suunnittelun, väylärakenteiden kalliorakentamisen ja kunnallisteknisten rakenteiden täydentäville opintokokonaisuuksille.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 26.02.2019