Energia- ja biojalostustekniikka, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Konttinen

Osaamistavoitteet

- - Osaa vertailla keskeisiä termisissä voimalaitoksissa käytettyjä polttotekniikoita
- Osaa analysoida kokonaisvaltaisesti energiajärjestelmiä ja energian laatueroja.
- Osaa suunnitella voimalaitoksiin, polttotekniikkaan ja biojalostukseen liittyviä prosesseja ja
prosessikytkentöjä
- Osaa arvioida energiantuotannon kustannuksia ja tarkastella prosessien toteutettavuutta
- Osaa arvioida prosesseja kiertotalouden ja kestävyyden näkökulmasta

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Energia- ja prosessitekniikka 35 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli höyrytekniikka sisältyy kanditutkintoon, täydentäviä opintoja valitaan vastaavasti enemmän.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op IV  
KEB-43200 Voimalaitostekniikka 5 op IV  
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-43500 Energiatalous 5 op 2   IV  
KEB-45100 Polttotekniikka 5 op 3   IV  
KEB-45250 Prosessien numeerinen mallinnus 5 op 4   IV  
KEB-45701 Dynaamisten prosessien reaktiomallinnus 7 op 4   V  
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus 5 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. biojalostustekniikan painotus
2. Valittava 1 opintojaksoa. voimalaitosten teknistaloudellisen suunnittelun sekä teollisuuden tuotekehityksen painotukset
3. Valittava 1 opintojaksoa. voimalaitosten teknistaloudellisen suunnittelun painotus
4. Valittava 2 opintojaksoa. teollisuuden tuotekehityksen painotus

Täydentävät opintojaksot

1) Kaikki KEB-4... alkuiset opintojaksot kelpaavat myös täydentäviin opintoihin. 2) Täydentävien opintojen valintojen painotuksesta kannattaa keskustella syventymisvaihtoehdon vastuuhenkilön kanssa. 3) Jos haluaa painottaa opintojaan vahvasti talouden puolelle niin kurssin KEB-43500 Energiatalous rinnalle voi ottaa esim. kurssin DEE-23030 Sähkömarkkinat ja/tai lisäksi vielä jonkin talouspuolen kurssin. Tästä kannattaa keskustella kuitenkin ensi vastuuprofessorin kanssa. 4) Ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit käyvät myöskin täydentäviin opintoihin. Niistä kannattaa kutenkin keskustella etukäteen tai vimeistään perille saavuttua sähköpostilla vastuuprofessorin kanssa. 5) Opiskelijan tulee huomioida, että joillakin opintojaksoilla esitietovaatimukset ovat ehdottomat laboratoriotyöturvallisuuden vuoksi. Orgaanisen kemian työt 1 vaaditaan esitiedoiksi (ehdottomasti) labratyöturvallisuus 2 op ja Kemian perustyöt 6 op.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi 5 op  
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op V  
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet 5 op 1 V  
DEE-53020 Tuulivoiman perusteet 5 op V  
DEE-53100 Johdatus uusiutuviin energialähteisiin 5 op  
DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op V  
FYS-3106 Aerosol Physics 5 op  
FYS-3206 Aerosol Measurement Techniques 5 op  
FYS-3300 Ilmasto.nyt 5 op  
KEB-15207 LCA in Energy and Environmental Engineering 5 op  
KEB-16201 Ympäristö- ja energiatekniikan erikoistyö 1-8 op  
KEB-16207 Special Project in Environmental and Energy Engineering 1-8 op  
KEB-21001 Biokemia 5 op  
KEB-23607 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production 5 op  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op V  
KEB-24606 Resource recovery 5 op  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op  
KEB-64047 Organic Chemistry 2 5 op  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
MAT-60456 Optimization Methods 5 op  
TTA-65077 Turning Circular Economy Technologies into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op  

1. Nämä täydentävät opintojaksot koskevat vain biojalostustekniikan painotusta. Opiskelijan tulee huomioida, että joillakin opintojaksoilla esitietovaatimukset ovat ehdottomat laboratoriotyöturvallisuuden vuoksi. Orgaanisen kemian työt 1 vaaditaan esitiedoiksi (ehdottomasti) labratyöturvallisuus 2 op ja Kemian perustyöt 6 op.
2. Lisäksi keskustakampuksen kursseista voi valita seuraavat: Ympäristöhallinnan muutos (TAY) Leadership for Sustainable Change (TAY) Business ethics (TAY)

Lisätiedot

Energia- ja biojalostustekniikan pääaine, 50 op, kattaa vastaavan 30 op pääaineen sunntautumisvaihtoehdot
-voimalaitosten teknis-taloudellinen suunnittelu
-teollisuuden tuotekehitys
- biojalostustekniikka

tarjoten näin erittäin vahvan kokonaisuuden opiskelijalle toimia tällä alalla. Energia- ja biojalostustekniikan opetus koostuu alan yleisistä teoreettisista perusteista ja sovelluksista sisältäen mm. seuraavia erikoistumisalueita:
- energiatalous
- energiatekniikan informaatiojärjestelmät
- höyryvoimalaitokset, kaasuturbiinit, polttomoottorit
- yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) sekä kaukolämmitys
- ydinvoimalaitokset, reaktoritekniikka, turvajärjestelmät
- uudet voimalaitos- ja polttotekniikat kuten kaasutus, leijutekniikka ja paineistettu poltto
- uusiutuvat energialähteet
- ilmansuojelutekniikka, päästöt, ilmastonmuutos
- höyrykattilat, polttimet sekä eri polttoaineet ja -tavat
- palamisen aineen- ja lämmönsiirto
- palamisen perusilmiöt, hallitsevat teoriat ja termodynamiikka, reaktiokinetiikka
- polttoprosessit ja palamisen päästöt
- polttoprosessien ja reaktiivisten virtausten numeerinen mallinnus ja simulointi, polton aerodynamiikka
- palamisen ja turbulenssin vuorovaikutus

Sopivalla sivuaineen valinnalla tutkinto antaa erinomaiset valmiudet energia-alan asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 20.08.2019