Intelligent Heavy Machines, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Advanced Studies

Yhteyshenkilö

Jouni Mattila, Kalevi Huhtala, Seppo Tikkanen

Osaamistavoitteet

- Pääaineen suoritettuaan opiskelija tuntee työkoneiden keskeiset teknologiat ja osaa käyttää ja soveltaa alan keskeisiä metodeja ja työkaluja. Alueen keskeisiä teknologioita ovat hydrauliikka, sähkökäytöt, hybridiratkaisut sekä reaaliaikaiset ohjausjärjestelmät yhdistettynä anturiratkaisuihin jotka mahdollistavat eri tasoisten automaattisten ja autonomisten toimintojen toteuttamisen. Pääaineen suoritettuaan opiskelija osaa reaaliaikaisten ohjausjärjestelmien toteuttamisen käyttäen matlab/simulink-pohjaisia ohjelmistotyökaluja. Pääaineen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa työkoneen toiminnot ja järjestelmät ml. säätöalgoritmin, ohjelmiston ja toimilaitetoteutuksen. Opiskelija tuntee työkoneiden kehitystrendit ja tunnistaa oman osaamisen kehittämisen tarpeen työelämässä. Laajat opinnot (50 op) suoritettuaan opiskelijalla hyvät valmiudet tutkijan uralle alalla.

Välttämättömiä työelämätaitoja kuten kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja opitaan erilaisten oppimismuotojen avulla. Opiskelu sisältää yksilö-, projekti-ja ryhmätöitä sekä lopussa itsenäisesti tehtävän diplomityön oman pääaineen alueelta. Opiskelija osaa hankkia sekä analysoida tietoa kriittisesti ja hyödyntää hankittua tietoa ongelman ratkaisussa. Opiskelija ymmärtää oman työnsä merkityksen yhteiskunnallisessa kontekstissa ja pystyy osallistumaan alan yhteiskunnalliseen keskusteluun

After completing the major, the student knows the key technologies of heavy machines and is able to use and apply key methods and tools in the industry. Key technologies include hydraulics, electric drives, hybrid solutions and real-time control systems combined with sensor solutions that enable the implementation of automatic and autonomous functions of different levels. After finishing the major, students are able to implement real-time control systems using Matlab / Simulink-based software tools. After finishing the major, the student can design and realize individual functions and systems incl. control algorithm, software and actuator implementation. The student knows the development trends of heavy machines and can identify the need for developing his / her own competence in working life. After completeing extended (50 cu) major student has skills for research career in the subject.

Essential working life skills such as language, communication and cooperation skills are learned through different forms of teaching. The study includes individual and team work, and an independently completed master's thesis. The student is able to acquire and analyze the information critically and utilize the information acquired in solving the problem. The student understands the meaning of their own work social context and is able to participate in the social debate in the field.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaatiotekniikka 30 op Advisable
Automaatiotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op Advisable
Kone- ja tuotantotekniikka 40 op Advisable

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-2306 Mobilehydraulics 5 op IV  
IHA-2506 Electrohydraulic Servo Systems 5 op IV  
IHA-2576 Digital Hydraulics 5 op IV  
IHA-2816 Project Work in Intelligent Heavy Machines 5 op V  
IHA-3316 Automation in Heavy Machines 5 op IV  
IHA-3326 Model-based design and Rapid Prototyping 5 op IV  
Yhteensä 30 op  

Täydentävät opintojaksot

Should be completed to the minimum study module extent of 50 ETCS

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-33036 Electric Drives 5 op V  
IHA-1701 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset ja analysointi 5 op IV  
IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit 5 op IV  
IHA-2609 Modelling of Fluid Power Components 5 op  
IHA-4206 Mechatronics and Robot Programming 5 op V  
IHA-4306 Fundamentals of Mobile Robots 5 op V  

Päivittäjä: Ojanperä Heidi, 26.06.2019