Rakennusperinnön hoidon syventävät opinnot, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Ark. syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Olli-Paavo Koponen, Markku Karjalainen

Osaamistavoitteet

- Rakennusperinnön hoito opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-hallita historialliseen ympäristöön sijoittuvan täydennysrakentamisen suunnitteluperusteet sekä niitä ohjaavan vallitsevan käytännön mukaisen suunnitteluteorian
-hallita arkkitehtonisen restauroinnin perusteet ja sen taustalla olevien arvotusmenetelmien soveltamisen osana käytännön restaurointisuunnittelua
-tuntea keskeisen restauroinnin historian ja teorian ja osaa sen pohjalta laatia rakennushistoriallisen selvityksen
-tuntea rakennuskannan eri-ikäisten osien arkkitehtoniset ja tekniset perusominaisuudet ja osaa analysoida rakennusten korjaus- ja muutostarpeet
-hallita arkkitehtonisen muutossuunnittelun olemassa olevan rakennuksen kontekstissa ja osaa perustella tekemänsä suunnitteluvalinnat suhteessa teknisiin reunaehtoihin sekä arkkitehtuurin ja restauroinnin teoriaan
-tuntea rakennusten keskeiset ympäristövaikutukset ja kiertotalouden periaatteet sekä hallitsee rakennusten elinkaaren ja rakennusosien uudelleenkäytön suunnittelun perusteet
-nimetä ja ymmärtää rakentamiseen liittyvän suomalaisen säännösjärjestelmän tasot ja hierarkian sekä suunnittelu- ja rakentamisprosessin eri vaiheet ja osapuolet
-tuntea rakentamisen keskeiset muutostrendit yhteiskunnassa: globalisaation, digitalisoitumisen, kestävän kehityksen, energia- ja resurssitehokkuuden ja näiden vaikutukset arkkitehtuuriin, suunnitteluun ja rakentamiseen
-kuvata arkkitehtisuunnitteluvaiheen resursointiin ja aikataulutukseen liittyvät tekijät sekä suunnittelun tarjouspyyntö- ja sopimusmenettelyt ja tietomallintamisen pääperiaatteet
-tuntea rakennusten suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuusluokat sekä rakennuttamisen eri toteutusmallit ja rakentamisen urakkamuodot

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Arkkitehdin tutkinnon diplomityö 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04146 Seminar in Architecture 5 op IV  
ARK-04211 Perinteisten ja modernien rakenteiden korjaus 5 op IV  
ARK-04243 Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset 5 op IV  
ARK-04247 Architect as a Manager and Leader 5 op IV  
ARK-05146 Writing Architecture 5 op V  
ARK-05211 Restaurointiteoria 5 op V  
ARK-05212 Muutossuunnittelun tekniset vaatimukset 5 op V  
ARK-05213 Rakennusperinnön transformaatio 10 op V  
ARK-05214 Kiertotalous arkkitehtuurissa 5 op V  
Yhteensä 50 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 16.08.2019