Ympäristötekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala, Hannele Auvinen, Marja Palmroth

Osaamistavoitteet

- Osaa kuvata ympäristötekniikan sovelluskohteita ja yhteiskunnallista merkitystä esimerkiksi bio- ja kiertotaloudessa sekä vesi- ja jätehuoltotekniikan alalla
- Osaa ratkaista kaupunkiympäristön hydrologisen kierron, vedenkäsittelyn ja materiaalivirtojen hallinnan yleisiä laskentatehtäviä
- Tunnistaa ympäristötekniikan kokonaisuuksien suunnittelun perusperiaatteet

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet 5 op 1 II  
KEB-21301 Vesihuollon prosessit 5 op III  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op III  
Yhteensä 15 op    

1. Ei pakollinen mikäli opintojakso RAK-10040 Rakentaminen osana yhteiskuntaa on suoritettu

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot
KEB-13000 Hydromekaniikka 5 op 1
KEB-15207 LCA in Energy and Environmental Engineering 5 op
KEB-23607 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production 5 op 2
KEB-24100 Verkostosuunnittelu 5 op 1
KEB-24307 Remediation of Contaminated Environment 5 op 1
KEB-24606 Resource recovery 5 op 2
KEB-25310 Soveltava hydrologia 5 op 1

1. Yhdyskuntien ympäristötekniikka -osakokonaisuutta tukevia kursseja: Hydromekaniikka, Soveltava hydrologia, Design of Water Treatment Processes, Verkostosuunnittelu, Remediation of Contaminated Environment
2. Kiertotalouden osakokonaisuutta tukevia kursseja: LCA in Energy and Environmental Engineering, Resource Recovery, Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 20.03.2019