Yhdyskuntatekniikka, 40 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- tuntee yhdyskuntateknisiin rakenteisiin liittyvät mittaustekniikan käyttösovellutukset
- osaa kuvata liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kokonaisuuden ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmän suunnitteluperusteet sekä analysoida liikennejärjestelmän toimintaa
- osaa kuvata liikenneväylien geometrisen suunnittelun keskeisiä mitoitusperusteita ja -tekijöitä sekä tuntee teiden ja katujen rakennetyypit ja niiden kuormituskestävyys- ja routamitoituksen perusteet
- osaa kuvailla suomalaisen maaperän geologiset muodostumat, veden esiintymisen ja liikkeet maaperässä sekä maaperän vaikutuksen maankäytön suunnitteluun
- tunnistaa maarakentamisessa käytettävät materiaalit, maarakenteiden laatuvaatimukset, tavanomaiseen maarakennustyöhön sisältyvät työvaiheet ja niissä käytettävät kalustot työturvallisuusnäkökohtineen
- osaa selittää kallioperän luokitteluperusteet ja käyttää niitä avolouhinnan ja kalliotilojen sijoituksen suunnitteluun ja osaa kuvata kalliorakentamisen peruskäsitteet
- osaa suunnitella betonin koostumuksen ja hallitsee betonirakenteiden säilyvyyssuunnittelun perusteet
- osaa selittää maan lujuuden määrittämisen periaatteet ja tukiseinien mitoitusperiaatteet sekä laskea maanpaineet, anturan painuman ja stabiliteetin
- osaa soveltaa kandidaatintyön edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Infrarakenteet 40 op
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-12000 Rakennustekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
RAK-22111 Maamekaniikka 5 op III  
RAK-22211 Maaperägeologia 5 op III  
RAK-22321 Maarakennustekniikka 5 op III  
RAK-22330 Väylien geometria ja rakenne 5 op III  
RAK-22411 Kalliorakennustekniikan perusteet 5 op III  
RAK-32201 Betonitekniikka 5 op II  
RAK-42122 Yhdyskuntamittaukset 5 op III  
TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi 5 op III  
Yhteensä 40 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus antaa pohjatiedot infrarakenteiden ja liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventäville opinnoille.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019