Teknillinen fysiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkelä, Esa Räsänen, Jorma Keskinen

Osaamistavoitteet

- Fysiikan aineopinnot luovat yhdessä koulutusohjelman kuuluvien fysiikan opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen pohjan, jonka varaan voidaan rakentaa DI-tutkinnon fysiikan syventävät opinnot. Fysiikan aineopintokokonaisuus kandidaatin tutkinnon sivuaineena tukee myös tutkinnon kaikkia luonnontieteellisiä pääaineita.

Teknillisen fysiikan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut teoreettista osaamistaan termo- ja statistiseen fysiikkaan, kvanttimekaniikkaan ja aineen rakenteeseen sekä optiikkaan; osaa ratkaista analyyttisesti ongelmia useiden fysiikan ilmiöiden alueilta; osaa yhdistää kokeellisten menetelmien tuloksia yksinkertaisen laskennallisen fysiikan mallien kanssa; osaa auttavasti soveltaa tietojaan työelämässä.

Fysiikan aineopintojen keskeisen sisältö rakentuu fysikaalisen maailmankuvan, malleiksi puetun analyyttisen ajattelun ja fysikaaliseen analyysiin pohjautuvan ongelmanratkaisun ympärille. Opiskelijalla on vahva luonnontieteellinen arviointikyky sekä vahvat laskennalliset taidot, joiden avulla hän suoriutuu ongelmanratkaisusta. Lisäksi opiskelija oppii ryhmätyötaitoja, raporttien laatimista ja kokeellisten tulosten kriittistä analyyttistä tarkastelua, jotka ovat tärkeitä taitoja tulevien työelämätehtävien kannalta ja valmistavat opiskelijaa itsenäisen kandidaattityön laadintaan.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
FYS-1320 Fysiikan menetelmät 5 op II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op II  
FYS-1400 Optiikka 5 op II  
FYS-1460 Kvanttimekaniikan perusteet 5 op 1 II  
FYS-1470 Aineen rakenne 5 op III  
FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
Yhteensä 25 op    

1. FYS-1460 Kvanttimekaniikan perusteet korvaa poistuvan opintojakson FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka (7op). Jos 2018 tai sitä ennen aloittanut opiskelija on suorittanut perusopinnoissa opintojakson FYS-1260, opintojaksoa FYS-1460 ei suoriteta, jolloin tämä opintokokonaisuus hyväksytään 25 op:n laajuisena ja täydennetään kandidaatintyöllä 35 op:een.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakson FYS-1371 voi korvata opintojaksolla FYS-1650, jos opiskelija suorittaa aineenopettajan pitkän opetettavan aineen fysiikasta.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1371 Statistinen fysiikka 5 op III  
FYS-1650 Fysiikan käsitteenmuodostus 5 op III  

Päivittäjä: Keskinen Jorma, 14.11.2019