Sähköenergiatekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kirsi Nousiainen, Pekka Verho

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa seuraavat asiat:
- Opiskelija hallitsee sähkövoimatekniikan perustana olevan sähkömagnetiikan teorian perusteet ja osaa selittää sähkövoimatekniikan perusilmiöt.
- Opiskelija osaa selittää keskeisimpien sähkökoneiden toimintaperiaatteen.
- Opiskelija osaa esitellä ja alustavasti mallintaa sähkövoimajärjestelmän perusrakenteet ja komponentit.
- Opiskelija osaa laskea kolmivaiheisen vaihtosähköjärjestelmän virta-, jännite- ja tehosuureita osoittimien avulla.
- Opiskelija osaa laskea säteittäisen verkon tehonjaon, oikosulku- ja maasulkuvian aiheuttaman vikavirran.

- Valinnaisia opintojaksoja suoritettuaan opiskelijalla on joistakin aihealueista pakollisia opintojaksoja syvällisempi osaaminen ja edellytykset tehdä opintokokonaisuuteen liittyvä kandidaatintyö.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on syventävien opintojen edellyttämät perustaidot ja tiedot laajentaa ja syventää osaamistaan aihepiirin kuuluvilla syventävillä opintojaksoilla.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Sähkötekniikan suuntaavat opinnot 15 op Pakollinen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Smart Grids 30 op
Sähköverkot ja -markkinat 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-12001 Sähkömagnetiikka 5 op II  
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka 5 op III  
DEE-33010 Sähkökoneet 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Vaihtoehtoisista opintojaksoissa on suositeltavaa lukea useampi kurssi samasta aihepiiristä, jolloin on paremmat lähtötiedot sekä kandidaatintyöhön että DI-vaiheen opintoihin, Sähkönjakeluverkkoihin liittyviä kursseja ovat DEE 23030, DEE-23040, DEE-24020, DEE-24116 ja DEE-24137. Näistä kursseista saa hyvän pohjan Sähköverkot- ja markkinat DI-pääaineeseen. Uusiutuiviin sähköenergiateknologioihin suuntaavia kursseja ovat DEE-53100, DEE-53010, DEE-53020 sekä DEE-24137. Näistä kursseista saa hyvän pohjan uusiutuvat sähköenergiateknologiat DI-pääaineeseen. Jos haluaa sähköpätevyyden edellyttämät opinnot osana tutkintoa, on suoritettava pakollisten kurssien lisäksi kurssit DEE-23060, DEE-23020, DEE-24020 sekä valmistuttava sähkötekniikan tutkinto-ohjelmasta. Koulutuksen lisäksi sähköpätevyyteen vaaditaan riittävä sähkövoima-alaan perehdyttävä työkokemus ja erillinen sähköturvallisuustutkinto.

Valittava vähintään 15 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari 0 op III  
DEE-23020 Sähköturvallisuus ja -asennukset 5 op III  
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op III  
DEE-23040 Sähköverkko-omaisuuden hallinta 5 op III  
DEE-23060 Suurjännitetekniikka 5 op III  
DEE-24020 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
DEE-24116 Distribution Automation 5 op III  
DEE-24137 Distributed Energy Resources in Electricity Networks 5 op IV  
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet 5 op III  
DEE-53020 Tuulivoiman perusteet 5 op III  
DEE-53100 Johdatus uusiutuviin energialähteisiin 5 op III  

Lisätiedot

Sähköenergiatekniikkaan liittyvät tuotteet ja teknologia ovat merkittävä teollisuuden ala ja välttämätön osa modernin yhteiskunnan infrastruktuuria. Sähköenergiatekniikan opintokonaisuus antaa perustiedot sähköenergiatekniikan keskeisistä osa-alueista ja toimii johdattelevana kokonaisuutena DI-opintoihin. Sähköenergiatekniikan opintokokonaisuus antaa myös alustavat valmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja käytön parissa.

Sähkövoimatekniikan opintokokonaisuutta syventävät DI-opintokokonaisuudet ovat:
Sähköverkot ja -markkinat,
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat,

Sähköenergiatekniikan opintojaksot perehdyttävät opiskelijan eri työtehtävissä tarvittavaan tietämykseen ja tekniikoihin. Pääosa opintojaksoista sisältää myös pienryhmissä tehtäviä laboratoriotöitä, suunnitteluharjoituksia ja seminaaritöitä. Sähköenergiatekniikan jatkona olevat DI-opintokokonaisuudet antavat valmiuksia työskennellä monipuolisissa työtehtävissä sähkölaitteita ja -järjestelmiä valmistavassa teollisuudessa, sähköverkkoyhtiöissä, sähkön tuotantoyhtiöissä, sähkönmyyntiyhtiöissä, suunnittelutoimistoissa sekä suurten teollisuuslaitosten sähköverkkojen hallintaan liittyvissä tehtävissä.

Sähköenergiatekniikan opintoihin on hyödyllistä sisällyttää joko erillisiä opintoja tai yhdistää kokonaisia opintokokonaisuuksia esimerkiksi tietotekniikan, automaatiotekniikan, energiatekniikan tai teollisuustalouden opinnoista.

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019