Rakennustekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kalle Kähkönen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- tuntee rakennuksen kantavan rungon periaatteet
- tuntee tavanomaisen rakennustyömaan rakentamisvaiheet sekä niihin kuuluvat tuotantomenetelmät.
- osaa käyttää alan yleisiä työn suunnittelutiedostoja ja laatia niiden perusteella työmaata koskevia tuotantosuunnitelmia.
- tuntee taloteknisten järjestelmien suunnittelun, toteutuksen, vastaanoton ja ylläpitoprosessien perusperiaatteet

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet 5 op III  
RAK-51002 Rakentamisen tuotantotekniikka 5 op III  
RAK-52410 Talotekniikan perusteet 5 op III  
Yhteensä 15 op    

1. Opintojakson RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet pakollisista esitiedoista koostetaan itseopiskelumateriaali.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-10040 Rakentaminen osana yhteiskuntaa 5 op III  
RAK-52212 Rakennuttaminen 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu valinnaiseksi aineopintokokonaisuudeksi tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019