Matematiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Esko Turunen, Merja Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Aineopinnot matematiikassa suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita esimerkiksi algebran, differentiaaliyhtälöiden, kompleksianalyysin ja matriisilaskennan. Opintokokonaisuudessa opiskelija on laajentanut perusteiden osaamista ja syventänyt omaa matemaattista ajattelua. Aineopintokokonaisuus antaa hyvän ja laajan pohjan muihin teknillisiin yliopisto-opintoihin ja niiden jälkeen opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja osaaminen matematiikan maisterivaiheen syventäviin opintoihin

Esitietovaatimukset

Matematiikan aineopintojen suositeltavat esitiedot ovat perusopintoihin sisältyvät matematiikan opintojaksot. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Mathematics 50 op
Mathematics 30 op

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Saman opintojakson erikielisistä versioista voidaan valita kumpi tahansa, mutta vain toinen.

Valittava vähintään 15 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op II  
MAT-60006 Matrix Algebra 5 op II  
MAT-60056 Algebra 5 op III  
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op III  
MAT-60106 Complex Analysis 5 op II  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op II  
MAT-60156 Differential Equations 5 op II  
YHTTAY-60050 Algebra 5 op III  
YHTTAY-60550 Johdatus logiikkaan 1 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Saman opintojakson erikielisistä versioista voidaan valita vain toinen.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot 5 op 3 II  
MAT-02106 Multivariable Calculus 5 op 3 II  
MAT-02401 Vektorianalyysi 5 op 3 II  
MAT-02451 Fourier'n menetelmät 5 op 3 II  
MAT-02457 Fourier Methods 5 op 3 II  
MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 3 II  
MAT-02651 Algoritmimatematiikka 5 op 3 II  
MAT-02657 Mathematics for Algorithms 5 op 3 II  
MAT-02660 Algoritmimatematiikka 2 5 op 3 II  
MAT-02701 Operaatiotutkimus 5 op 3 II  
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op III  
MAT-60256 Basic Course on Mathematical Modelling 5 op III  
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari 0 op 1 III  
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1 5 op 2 III  

1. Kandidaatintyöseminaari on pakollinen matematiikan pääaineopiskelijoille.
2. Opintojakso on tarkoitettu matemaattisten aineiden opettajaksi kouluttautuville.
3. Opintojaksoista voidaan valita korkeintaan kaksi.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti Teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijoille.

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 22.02.2019