Kemia, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia, syventävät opinnot valinnaisina opintoina 30 op
Materiaalikemia 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEB-62051 Kemian perustyöt 5 op II  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEB-62221 Fysikaalinen kemia 2 5 op II  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op II  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava joko Orgaaninen kemia 1 tai Fysikaalinen kemia 1 sen mukaan kumpi on suoritettu tutkinto-ohjelman yhteisissä opinnoissa.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op 1   II  
KEB-62211 Fysikaalinen kemia 1 5 op 1   II  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus luo yhdessä tutkinto-ohjelman yhteisten kemian opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen kemian pohjan, jonka varaan voidaan myös rakentaa DI-tutkinnon kemian syventäviä opintoja. Se on oivallinen kandidaatin tutkinnon aineopintoja tukeva opintokokonaisuus, joka täydentää kaikkia luonnontieteellisiä opintoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 1) on syventänyt perusopinnoissa olevien kemian opintojaksojen teoreettisia sisältöjä (mm. kemiallinen termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, sähkökemia, kemiallinen kinetiikka, orgaaninen kemia), 2) osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa halliten työturvallisuuslain, REACH- ja CLP-asetusten sisällöt, 3) osaa hyödyntää tavallisimpia epäorgaanisessa ja orgaanisessa analytiikassa käytettäviä analyysimenetelmiä, osaa tärkeimmät orgaanisessa synteesissä käytettävät yksikköoperaatiot ja osaa syntetisoida orgaanisia yhdisteitä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä käyttää fysikaalisia menetelmiä tuotteiden analysoinnissa, 4) osaa soveltaa tietojaan työelämässä.

Kemian aineopintojen keskeisen sisältö rakentuu laboratoriokurssien ympärille. Yllä olevien taitojen lisäksi kursseilla opitaan mm. ryhmätyötaitoja, raporttien laatimista ja kokeellisten tulosten kriittistä tarkastelua. Nämä ovat tärkeitä taitoja tulevien työelämätehtävien kannalta ja valmistavat opiskelijaa itsenäisen kandidaattityön laadintaan.

Tämä opintokokonaisuus on tarkoitettu Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan opiskelijoille, joille Laaja kemia 1 ja 2 kuuluvat yhteisiin opintoihin.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 22.02.2019