Kemia, 35 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemian aineopinnot luovat yhdessä tutkinto-ohjelman yhteisten kemian opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen kemian pohjan, jonka varaan voidaan rakentaa DI-tutkinnon kemian syventävät opinnot. Kemian laaja-alaisuuden vuoksi opintokokonaisuutta voi tukea lähes kaikilla luonnontieteellisillä opintokokonaisuuksilla, jolloin opiskelijan taidot voivat suuntautua vaikkapa ympäristötekniikan ongelmien lähestymiseen kemian kautta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 1) on syventänyt perusopinnoissa olevien kemian opintojaksojen teoreettisia sisältöjä (mm. kemiallinen termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, sähkökemia, kemiallinen kinetiikka, orgaaninen kemia), 2) osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa halliten työturvallisuuslain, REACH- ja CLP-asetusten sisällöt, 3) osaa hyödyntää tavallisimpia epäorgaanisessa ja orgaanisessa analytiikassa käytettäviä analyysimenetelmiä, osaa tärkeimmät orgaanisessa synteesissä käytettävät yksikköoperaatiot ja osaa syntetisoida orgaanisia yhdisteitä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä käyttää fysikaalisia menetelmiä tuotteiden analysoinnissa, 4) osaa soveltaa tietojaan työelämässä.

Kemian aineopintojen keskeisen sisältö rakentuu laboratoriokurssien ympärille. Yllä olevien taitojen lisäksi kursseilla opitaan mm. ryhmätyötaitoja, raporttien laatimista ja kokeellisten tulosten kriittistä tarkastelua. Nämä ovat tärkeitä taitoja tulevien työelämätehtävien kannalta ja valmistavat opiskelijaa itsenäisen kandidaattityön laadintaan.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia 30 op
Kemia 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op III  
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEB-62051 Kemian perustyöt 5 op II  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEB-62221 Fysikaalinen kemia 2 5 op II  
KEB-63021 Fysikaalisen kemian työt 5 op III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op III  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op II  
Yhteensä 30 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava joko Orgaaninen kemia 1 tai Fysikaalinen kemia 1 sen mukaan kumpi on suoritettu tutkinto-ohjelman yhteisissä opinnoissa.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op 1   II  
KEB-62211 Fysikaalinen kemia 1 5 op 1   II  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 21.04.2020