Elektroniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Katja Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää elektroniikan peruskäsitteistöä, peruskomponentteja ja peruskytkentöjä
- osaa selittää ja laskea elektroniikan perusasioita
- tunnistaa elektroniikkajärjestelmän eri osat ja osaa analysoida niiden toimintaa
- osaa ottaa elektroniikan perusteita käytäntöön oman alansa tarpeet huomioiden
- osaa toimia laboratoriossa ja käyttää yleisimpiä elektroniikan perusohjelmistoja ja -mittalaitteita.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-10100 Piiriteoria 5 op II  
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen 5 op III  
ELT-20101 Elektroniikan perusteet 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ELT-21120 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi 5 op 1   III  
ELT-21210 Viihde-elektroniikka 5 op 1   II  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-21001 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu 5 op III  
ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit 5 op III  
ELT-21151 CAE elektroniikassa 5 op II  
ELT-21300 Mikrokontrollerit 5 op III  
ELT-41200 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op III  
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 5 op III  

Lisätiedot

Elektroniikan sivuaine aineopinnot on tarkoitettu muille kuin sähkötekniikan opiskelijoille. Tämän aineopintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on perusnäkemys elektroniikasta.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019