Datateknologiat, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia verkkosovelluksia, sekä perinteisen asiakas-palvelin -mallin että rikkaiden Internet-sovellusten periaatteiden mukaan.
- Opiskelija tuntee datateknologioiden mahdollisia sovellusalueita ja niiden yleisempiä datan hallintaan ja hyödyntämiseen liittyviä reunaehtoja ja liiketoimintavaikutuksia
- Opiskelija tuntee tietojärjestelmäarkkitehtuurisuunnittelun periaatteet ja työn vaiheet sekä ymmärtää aihepiirin suunnittelu- ja toteutustyöhön liittyvien sopimusten perusteet.
- Opiskelija tuntee valitsemansa painotusalueen mukaisten datan ja informaation mallinnusmenetelmien perusteet ja osaa soveltaa tätä tietoa tietojärjestelmien suunnittelussa.
- Opiskelija tuntee verkkoarkkitehtuurin ja verkkosovellusten perusteknologiat sekä datalähtöisten sovellusten perusidean.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32400 Ohjelmallinen sisällönhallinta 5 op II  
TLO-32426 Basics for Business Data Analytics 5 op II  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Lisäksi voidaan valita muita tutkintoon soveltuvia opintojaksoja. Tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijat voivat sisällyttää kokonaisuuden tutkintoonsa teknisenä / tietoteknisenä opintokokonaisuutena, jos kokonaisuuden täydentävinä opintojaksoina ei ole TLO-opintojaksoja. Esitietokursseja on mahdollista sijoittaa kokonaisuuteen minimilaajuuden päälle.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op  
MAT-02550 Tilastomatematiikka 4 op II  
MAT-02701 Operaatiotutkimus 5 op  
PLA-43021 Kuva-analyysi ja konenäkö 5 op  
PLA-43136 Time Series Analysis 5 op  
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet 5 op II  
SGN-12001 Johdatus kuvan- ja videonkäsittelyyn 5 op III  
SGN-13006 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op III  
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op  
TIE-20106 Data Structures and Algorithms 5 op  
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op III  
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta 5 op  
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op II  
TLO-32410 Johdanto datatieteeseen 5 op  
TLO-35247 Data and Software Business 5 op  
TLO-35257 Data and Information Management 5 op  

Lisätiedot

Sovellusten datalähtöisyys on Webin ja muiden datalähteiden arkipäiväistymisen myötä merkittävästi korostunut. Datalähtöisyydellä tarkoitetaan sellaista sovellussuunnittelun lähtökohtaa, jossa huomattava osa sovelluksen lisäarvosta perustuu sen kykyyn yhdistellä ja jalostaa sovelluksen puitteissa tai sen "ulkopuolella" tuotettua monimuotoista tietoa (esim. päätöksenteon tukijärjestelmä).

Datateknologiat-opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota läpileikkaus aihepiirin perusteknologioihin, menetelmiin ja sovelluksiin. Opintokokonaisuuden myötä opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan datalähtöisiä verkkosovelluksia (loppukäyttäjän tai kuluttajan näkökulma), analysoimaan ja kehittämään tarkoituksenmukaisia informaatioarkkitehtuureja (tutkimuksen ja tuotekehityksen näkökulma) sekä tavoitteellisesti toimimaan innovatiivisissa ja monitieteellisissä työryhmissä (liike-elämän näkökulma).

Aihepiirin opintoja on mahdollista DI-tutkintovaiheessa jatkaa informaatioanalytiikassa. Tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijat voivat sisällyttää kokonaisuuden tutkintoonsa teknisenä / tietoteknisenä opintokokonaisuutena, jos kokonaisuuden täydentävinä opintojaksoina ei ole TLO-opintojaksoja. Esitietokursseja on mahdollista sisällyttää kokonaisuuteen minimilaajuuden päälle.

Osa kokonaisuuden opintojaksoista on mahdollista korvata Porin opintojaksoilla, joita on mahdollista suorittaa joko kokonaan tai osittain etäopiskeluna. Katso tarkemmin kunkin Porin opintojakson kuvauksesta, tarkempia tietoja opintojaksojen vastuuhenkilöiltä.
TLO- 32410 Johdatus datatieteeseen tilalle voi sijoittaa PLA- 43106 Data Mining 5 op
11000 Signaalinkäsittelyn perusteet vaihtoehtoiseksi PLA- 43131 Aikasarjojen analyysi 5 op
SGN-12000 Kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet vaihtoehtoiseksi PLA- 43021 Kuva-analyysi ja konenäkö 5 op
SGN-13000 Johdatus hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen vaihtoehtoiseksi PLA-43121 Luokittelun perusteet 5 po
Täydentävän opintojaksona hyväksytään myös PLA-43117 Web-based geospatial data analysis 5 op


Oppaasta poikkeavat kokonaisuudet hyväksytään henkilökohtaisina opintokokonaisuuksina. Ota yhteyttä opintosuunnittelijaan henkilökohtaisen opintokokonaisuuden hyväksymisestä

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019