Bioteknologian aineopinnot, B, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Anne Kallioniemi, Johanna Rinta-Kanto, Ville Santala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- tuntee biokemian ja molekyylibiologian perusteita.
- osaa työskennellä laboratoriossa ohjatusti.
- pystyy soveltamaan tietojaan aihepiiriä koskevien ongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia 5 op II  
YHTTAY-22070 Rakennebiologia 5 op II  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
YHTTAY-20060 Genetiikka 3 op
YHTTAY-20076 Hand-on Genetics 2 op
YHTTAY-21072 Molekyylibiologian työt 5 op
YHTTAY-22112 Biokemian menetelmät ja työt 1-2 7 op
YHTTAY-22201 Bioinformatiikka 5 op
YHTTAY-23020 Aineenvaihdunta 8 op

Lisätiedot

Vain bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Suositellaan suorittamaan kandidaatin tutkinnossa.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Väisänen Outi, 22.02.2019