Biolääketieteen tekniikka, 35 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Kallio, Minna Kellomäki, Jari Hyttinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden kaikille yhteiset osaamistavoitteet:
- Opiskelija hallitsee ihmisen anatomian ja fysiologian ja ihmiskehon fysikaalisten ilmiöiden perusteet niin, että osaa soveltaa tätä tietämystään biolääketieteen tekniikan jatkokursseilla.
- Opiskelija hallitsee eri materiaaliryhmien lääketieteellisten sovellusten kannalta olennaiset ominaisuudet ja vaatimukset.
- Opiskelija tuntee biologisten ja lääketieteellisten kuvantamislaitteiden toiminnan ja kuvanmuodostuksen periaatteet.
- Opiskelija ymmärtää, kuinka lääketieteellisissä laitteissa käytettävät materiaalit, anturit ja toimilaitteet vuorovaikuttavat kudosten ja solujen kanssa, ja osaa myöhemmin hyödyntää näitä vuorovaikutusmekanismeja lääketieteellisten laitteiden ja materiaalien suunnittelussa.
- Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin.
- Opiskelija pystyy toimimaan osana monitieteistä työryhmää, joka kehittää biomateriaaleja, kudosteknologisia ratkaisuja, terveydenhuollon tietojärjestelmiä tai biolääketieteen laitteita ja järjestelmiä.

Biolääketieteen laitteet ja järjestelmät -suunnassa lisäksi:
- Opiskelija osaa lääketieteellisten mittausjärjestelmien ja niiden tuottamien signaalien käsittelyn ja analyysin perusteet.
- Opiskelija tuntee lääketieteellisten mittausjärjestelmien ja niiden tuottamien signaalien mallinnuksen perusteet.
- Opiskelija pystyy jatkamaan näiden alojen diplomi-insinöörintason opinnoissa.

Terveydenhuollon tietotekniikka -suunnassa lisäksi:
- Opiskelija osaa kuvailla terveydenhoitojärjestelmän rakenteen ja päätoimintaperiaatteet
- Opiskelija pystyy selittämään, millaisia tietojärjestelmiä on käytössä terveydenhuollon eri sektoreilla ja millaisia tietoja ne käsittelevät sekä mitkä ovat terveydenhuollon tietojärjestelmien erityispiirteet.
- Opiskelija saavuttaa sellaisen alkeistason signaalinkäsittelyssä ja hahmontunnistuksessa, että pystyy suorittamaan diplomi-insinööritason kursseja, joissa opiskellaan fysiologisten signaalien ja kuvien käsittelyä sekä toteutetaan tekoälyjärjestelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Biomateriaalit ja kudosteknologia -suunnassa lisäksi:
- Opiskelija omaa perustietämyksen biomateriaalien ja kudosteknologian teorioista.
- Opiskelija ymmärtää perusteet lääketieteellisistä biomateriaaleista ja niiden solu- ja kudosyhteensopivuudesta.
- Opiskelija pystyy jatkamaan näiden alojen diplomi-insinöörintason opinnoissa.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomaterials and Tissue Engineering 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
BMT-01900 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op 1 III  
BMT-61110 Ihmisen fysiologia 5 op II  
BMT-61217 Biomedical Engineering Principles 5 op III  
BMT-61227 Medical Biomaterials 5 op III  
Yhteensä 15 op    

1. Pakollinen, jos kokonaisuudessa tehdään kandidaatintyö.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Vaihtoehtoiset opintojaksot on ryhmitelty kolmeksi kokonaisuudeksi: (1) biolääketieteen laitteet ja järjestelmät, (2) terveydenhuollon tietotekniikka sekä (3) biomateriaalit ja kudosteknologia. Ne auttavat suuntaamaan opintoja biolääketieteen tekniikan syventäviin opintoihin. Terveydenhuollon tietotekniikkaan suuntautuville suositellaan vapaasti valittavaksi aineopintokokonaisuudeksi Lyhyt ohjelmistotekniikka, jonka täydentävät opinnot suositellaan valittavan seuraavista: TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat, TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet, TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet, TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu, SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data

Valittava vähintään 20 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-13000 Materiaaliopin perusteet biolääketieteen tekniikan opiskelijoille 5 op 3   III  
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op 1   III  
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op 1   III  
BMT-57106 Health Care Processes and Information Systems 5 op 2   III  
BMT-61500 Terveysteknologia 5 op 2   III  
BMT-61606 Biomedical Instrumentation 5 op 1   III  
BMT-70010 Farmakologian perusteet 5 op 3   III  
ELT-20101 Elektroniikan perusteet 5 op 1   III  
FYS-1140 Yliopistofysiikka 4 5 op 1   III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op 3   III  
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet 5 op 1, 2   II  
SGN-13006 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op 2   III  
YHTTAY-21052 Soluviljely 5 op 3   III  

1. Valittava 20 opintopistettä. Vaihtoehto Biolääketieteen laitteet ja järjestelmät. Erityisesti suositeltuja opintojaksoja: BMT-2130, ELT-21101, ja BMT-61606.
2. Valittava 20 opintopistettä. Vaihtoehto Terveydenhuollon tietotekniikka.
3. Valittava 20 opintopistettä. Vaihtoehto Biomateriaalit ja kudosteknologia.

Lisätiedot

Biolääketieteen tekniikan aineopinnot muodostuvat kaikille pakollisista opinnoista sekä kolmesta vaihtoehtoisesta kokonaisuudesta, jotka suuntaavat biolääketieteen tekniikan eri syventäviin aineisiin seuraavasti.
1) Biolääketieteen laitteet ja järjestelmät -vaihtoehto suuntaa opinnot Biomedical Micro- and Nanodevices ja lääkintälaitepainotteiseen Health Technology and Informatics -aineisiin.
2) Terveydenhuollon tietotekniikka -vaihtoehto suuntaa opinnot tietojärjestelmäpainotteisieen Health Technology and Informatics -aineeseen.
3) Biomateriaalit ja kudosteknologia -vaihtoehto suuntaa Biomaterials and Tissue Engineering -aineeseen.

Kokonaisuuden yhteyshenkilö: Pasi Kallio

Päivittäjä: Väisänen Outi, 20.09.2019