Automaatiotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kalevi Huhtala, Matti Vilkko, Seppo Tikkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää automaatiotekniikan peruskäsitteet ja -menetelmät. Opiskelijalla on perustaito käyttää systeemitekniikan periaatteita erilaisten reaalimaailman järjestelmien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin sekä niiden mallinnukseen. Aineopintokokonaisuuteen kuuluvien pakollisten opintojaksojen perusteella opiskelija tuntee automaation yleisimmät toimilaitteet, järjestelmien ohjaukseen ja säätöön tarvittavat laitteet sekä mittauksissa käytettävät yleisimmät anturit.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Intelligent Heavy Machines 50 op
Intelligent Heavy Machines 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Jos ASE-1130 Automaatio opintojakso sisältyy jo kandidaatin tutkinnon yhteisiin opintoihin, sen tilalle valitaan yksi kurssi täydentävistä opintojaksoista

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1131 Automaatio 5 op II  
IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät 5 op II  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op III  
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op II  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op II  
ASE-2927 Systems Engineering in Automation 5 op III  
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet 5 op II  
IHA-2101 Hydraulitekniikka 5 op III  

Lisätiedot

Kokonaisuus on tarkoitettu muille kuin automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019